ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ)

Bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning koncern rapportperioden 1 januari – 31 december 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -4 156 Tkr (-3 894 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till –6 913 Tkr (-3 501 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,012 kr (-0,003 kr).
Sammanfattning koncern av rapportperioden oktober till december 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 078 Tkr (-1 088 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -3 855 Tkr (-1 067 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.
Sammanfattning moderbolag rapportperioden 1 januari – 31 december
2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -3 949 Tkr (-3 480 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -6 706 Tkr (-3 150 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,011 kr (-0,003 kr).
Sammanfattning moderbolag av rapportperioden oktober till december
2023
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 059 Tkr (-711 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -3 837 Tkr (-690 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,007 kr).
Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR” eller ”Bolaget”) har under år
2023 fortsatt med prospekteringsarbetet efter sällsynta jordartsmetaller. Detta
arbete bedrivs i det till 75% ägda dotterbolaget Archelon REE AB (”AREE”). En
stor del av arbetet har koncentrerats till den så kallade REE-linjen i Bergslagen
där AREE beviljats undersökningstillstånd. I ett av dessa benämnt Malmkärra nr
3 i Norbergs kommun har analyser från tidigare järnmalmsbrytning visat på
höga totalhalter av REE, som mest över 15 000 ppm (1,5%), knutet till
järnmalmen. Höstens planerade kärnborrning i undersökningstillståndet fick
dock ställas in på grund av utbrott av svinpest.

Behovet av sällsynta jordartsmetaller är som bekant stort och prospektering
efter den typen av tillgångar har av EU givits hög prioritet. ANR bedriver genom
sitt dotterbolag AREE en kontinuerlig utvärdering av bolagets beviljade
undersökningstillstånd samtidigt som AREE även tittar på möjligheten att
förvärva sådana tillstånd från andra aktörer.

ANR har genom ett delägande i Arc Mining AB (publ) (”Arc Mining”) haft ett
indirekt ägande i Arc Minings helägda dotterbolag Arc Gladhammar K AB (”Arc
Gladhammar”). Arc Gladhammar ingick under 2020 avtal om förvärv av
bearbetningskoncessionen Gladhammar nr 1 i Västerviks kommun. I
koncessionen finns en väl definierat guldmineralisering. Bergsstaten beviljade
genom beslut 2023 aldrig överlåtelsen av koncessionen till Arc Gladhammar
från den tidigare innehavaren Svenska Bergsbruk AB i likvidation. ANR
förvärvade i december 2023 samtliga aktier i Arc Gladhammar från Arc Mining
och har därefter hos Näringsdepartementet kompletterat tidigare inlämnad
överklagan av Bergsstatens beslut. Om överlåtelsen beviljas kommer ANR
inneha en tillgång med ett potentiellt betydande värde.

ANR har under året investerat i ett norskt prospekteringsbolag, Norwegian
Exploration (Nomex) AS, som bedriver prospektering efter guld i Etiopien. ANR
har sedan tidigare intressen i ett annat guldprojekt i Etiopien genom ett
aktieinnehav i Akobo Minerals AB (publ). Akobo Minerals är i en fas där
guldproduktion är nära förestående.

ANR kommer fortsatt initiera nya projekt, alternativt gå in som delägare i
existerande projekt och bolag i verksamheter inom begreppet natural resources.
Grundtanken är att projekt och bolag som drivs i egen regi på sikt skall delas ut
till ANRs aktieägare.

Göteborg den 15 februari 2024
Tore Hallberg

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
ANR ingick den 20 november 2023 avtal om förvärv av samtliga aktier i Arc
Gladhammar K AB (”Arc Gladhammar”) (“Transaktionen”). Arc Gladhammar
hade i sin tur 2020 ingått avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen
Gladhammar K nr 1 i Västerviks kommun (”Koncessionen”) från Svenska
Bergsbruk AB i likvidation (”Svenska Bergsbruk”). Inom Koncessionen finns en
väl dokumenterad guldfyndighet. Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att
ej medge överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens
beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. ANR anser sig
inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till kapital mm som Bergsstaten
bla kräver för att överlåtelsen av Koncessionen ska beviljas. Under förutsättning
att Svenska Bergsbruk av regeringen eller Bergsstaten (efter eventuell
återförvisning) beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till
Arc Gladhammar ska Arc Mining, såsom ersättning för Aktierna erhålla en Net
Smelter Return Royalty om 2,25 procent på samtliga intäkter för de mineraler
som omfattas av Koncessionen efter avdrag för vissa kostnader
(”Köpeskillingen”) i enlighet med de villkor som framgår av ett separat Net
Smelter Return Royaltyavtal (”NSR-Avtalet”). Någon ytterligare ersättning för
Aktierna ska inte utgå. För den händelse Svenska Bergsbruk inte beviljas
medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar ska
således ingen Köpeskilling / Net Smelter Return Royalty utgå till Arc Mining
med anledning av Bolagets förvärv av Aktierna.

En så kallad Scoping Study av Gladhammarprojektet utförd år 2017 på uppdrag
av Svenska Bergsbruk redovisar en guldförekomst om ca 220 000 ton med en
snitthalt på 1,37 gram guld per ton. Samma dokument anger att
Gladhammarprojektets ekonomiska utbyte, efter avdrag för kostnader, vid ett
guldpris på ca 368 kronor per gram kan uppgå till ca 225 MSEK. Ovan nämnda
Scoping Study med tillhörande underlag har ej granskats av en s.k. ”Competent
Person” och utgör därför ej heller en Competent Persons Report.
Enligt en av Thomas Lindholm på GeoVista AB uppdaterad värdering av
Gladhammarprojektet från januari 2022 uppgår beräknat värde på Net Smelter
Return efter avdrag för vissa kostnader såsom definierade i NSR-Avtalet till
cirka 399,3 MSEK. Sedan dess har guldpriset stigit ytterligare (per 2023-11-18
uppgick det till 676,82 SEK per gram), dollarkursen är nu något högre och med
beaktande av rådande ekonomiska läge med ökade kostnader anser styrelsen
att den uppdaterade värderingen är en rimlig indikation för beräknad Net
Smelter Return.

Mot bakgrund av det ovan nämnda är det styrelsens bedömning att
Köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn som kan komma att utbetalas till
Arc Mining enligt Aktieöverlåtelseavtalet och NSR-Avtalet, med samma
uppdaterade beräkningssätt som ovan, har ett värde om cirka 10 MSEK. Det
slutliga värdet på Köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn som kan
komma att utbetalas till Arc Mining kan dock komma att avvika från ovan
angivna värde baserat på det verkliga utfallet vid en eventuell
framtida produktion inom Gladhammarprojektet.
Det är behäftat med svårighet för Bolaget att förutspå tidplaner för när och om
Svenska Bergsbruk beviljas medgivande av regeringen eller Bergsstaten (efter
eventuell återförvisning) avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc
Gladhammar liksom när eller om produktion inom Koncessionen påbörjas.
Bolaget kan således inte nu redogöra för när eller om Köpeskillingen / Net
Smelter Return Royaltyn kan komma att utbetalas till Arc Mining och bedömer
därmed att kraven i BFNAR 2102:1 (K3) punkt 19.8 avseende redovisning av
tilläggsköpeskilling inte är uppfyllda.

Transaktionen godkändes på en extra bolagsstämma i ANR den 8 december
2023 varvid ANR tillträde samtliga aktier i Arc Gladhammar. Samma månad har
ANR, i egenskap av aktieägare till Arc Gladhammar, hos Näringsdepartementet
kompletterat tidigare inlämnad överklagan av Bergsstatens beslut.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Utvärdering av Bolagets intressen omfattande sällsynta jordartsmetaller REE i
avsikt att identifiera ytterligare högintressanta objekt fortgår efter
rapportperiodens utgång.

Bolaget har för avsikt att genomföra den tidigare planerade kärnborrningen i
undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun där höga halter av
sällsynta jordartsmetaller påträffats i association med järnmalm när faran för
svinpest med tillhörande tillträdesförbud i området avblåsts.
Efter rapportperiodens utgång har Bolagets aktieinnehav i Renewable Ventures
Nordic AB (publ) avyttrats och tillfört Bolaget cirka 0,5 MSEK.
Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum onsdagen den 3 juni 2024 i Göteborg. Klockslag
och plats meddelas senare. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023
publiceras på Archelons hemsida senast tre veckor före stämman.
Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på Bolagets
kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar få den
hemsänd.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 23 maj 2024.
Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 22 augusti 2024.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november
2024.

Bokslutskommuniké för 2024 lämnas torsdagen den 20 februari 2025.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även
www.archelon.se.

Granskningsrapport
Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.
Göteborg den 15 februari 2024
Archelon Natural Resources AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 februari 2024 kl 0830.