Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Översikt perioden januari till september 2018
- Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

pdfArchelon_Q3-2018.pdf


Pressmeddelande 2018-11-21

Archelons intressebolag Goldore Sweden AB genomför nyemission

Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) genomför en publik nyemission med teckningstid från den 22 november 2018 till den 7 december 2018.

Goldore är ett ungt prospekteringsbolag med lovande undersökningstillstånd i Sverige. Bolaget fokuserar främst på guld och har undersökningstillstånd omfattande ädelmetaller, diamant och legeringsmetaller.

Archelon är en av Goldores tre ursprungliga grundare. Archelon äger efter höstens utdelning av Goldore-aktier ca 27 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Nyemissionen är öppen för allmänheten, vid överteckning kommer Goldores ca 3 000 aktieägare erbjudas förtur vid tilldelning. Totalt emitteras 3 000 000 B-aktier till kursen 0,90 kr per aktie. Det totala antalet aktier i Goldore uppgår före emissionen till 10 450 000 st varav 1 000 000 A-aktier och 9 450 000 B-aktier vilket ger ett bolagsvärde på 9 405 000 kr.

För mer information om Goldore och emissionen hänvisas till bolagets hemsida www.goldore.se eller kontakta Goldores vd Anders West på 0720 128698.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-11-08

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Bolaget”) har den 8 november 2018 hållit extra
bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om utdelning av aktier i Akobo Minerals AB (publ)
Extra bolagsstämman fattade beslut om utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo Minerals AB
(publ), org nr 559148-1253 (”Akobo”). Utdelningen motsvarar ca 70 procent av Bolagets
samtliga aktier i Akobo.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 19 november 2018. Den som är registrerad
som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i
Akobo per varje 8 aktier i Bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske nedåt. Stämmans beslut om utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo
motsvarar ett belopp om 87 782 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i Akobo, dvs.
cirka 0,0067 kronor per aktie. Vidare har stämman beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5
§ § och kan därmed konstatera att, efter den av extra bolagsstämman 2018-08-28 beslutade
utdelningen av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ), står 833 442 kronor av det i den
senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet till bolagsstämmans
förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter
utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 745 660 kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra
stämman samt de fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Göteborg den 8 november 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.


Pressmeddelande 2018-10-23

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 november 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels senast kl. 16.00 den 1 november 2018 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 november 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Akobo Minerlas AB (publ).
7. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 13 076 691 aktier Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 (”Akobo”). Utdelningen motsvarar ca 70 procent av bolagets samtliga aktier i Akobo. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 19 november 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i Akobo per varje 8 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsens förslag till utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo motsvarar ett belopp om 87 782 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i Akobo, dvs. cirka 0,0067 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att, efter den av extra bolagsstämman 2018-08-28 beslutade utdelningen av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ), står 833 442 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 745 660 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§ 1p aktiebolagslagen.

 

Ladda ner:

>>Fullmaktsformulär

>>Fullständiga förslag till beslut

Göteborg i oktober 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018.


Pressmeddelande 2018-10-22

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Goldore Sweden AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Det fastställda värdet är 0,07 kr per utdelad aktie.

Archelon AB (publ) (”Archelon”) har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) som beslutades på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Skatteverket har meddelat att det skattepliktiga värdet av denna utdelning skall uppgå till 0,07 kr per aktie. Detta värde är baserat på det hos Archelon bokade värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore.

Värdet på de utdelade B-aktierna om 0,07 kr per aktie gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-08-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 28 augusti 2018 hållit extra bolagsstämma i
Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)
Extra bolagsstämman fattade beslut om utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB
(publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar ca 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i
Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 6 september 2018. Den som är registrerad
som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) B-aktie
i Goldore per varje 127 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske nedåt.

Stämmans förslag till utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om
65 524 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens
balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har
stämman beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 898 966
kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet
fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets
bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 442
kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
stämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Göteborg den 28 augusti 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.


Pressmeddelande 2018-08-23

Delårsrapport januari – juni 2018

Översikt perioden januari till juni 2018

– Nettoomsättningen uppgick till 121 Tkr (206 Tkr).
– Rörelseresultatet uppgick till -1 060 Tkr (-1 739 Tkr).
– Resultatet efter skatt uppgick till – 1 081 Tkr (2 056 Tkr).
– Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,03 kr).

Väsentliga händelser under första kvartalet
Under rapportperioden genomfördes en företrädesemission samt fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Arbetet med att utveckla deltagandet i olika råvarurelaterade projekt fortgår.

VD-kommentar
Under första halvåret har Archelon efter nyemissionen som genomfördes i våras fortsatt arbetet med att utvärdera nya projekt inom råvarusektorn. Arbetet omfattar även vissa prospekteringsinsatser inom områden som uppfattas särskilt intressanta.

Archelons delägande i olika bolag omfattar listade aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) samt olistade aktier i Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Under sommaren fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av ca 25 procent av det egna B-aktieinnehavet i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). En förutsättning för detta är godkännande på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Goldore har etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Bland Archelons övriga innehav i olika bolag kan vi med glädje informera att Arctic Roe of Scandinavia AB, AROS, i den nyetablerade störodlingen i Strömsnäsbruk nu börjat producera ”rysk kaviar”. I inledande skede är kapaciteten begränsad men kommer successivt att utvidgas. Detta är en pionjäranläggning och en stor bedrift. ”Rysk kaviar” har aldrig tidigare producerats i Sverige. Kaviaren rapporteras ha utsökt kvalitet. Archelon har varit delägare i AROS sedan start.

Renewable Ventures Nordic (RVN) är ett investeringsbolag med fokus på förnybar energi och resurseffektivitet. Bolaget har för närvarande minoritetsandelar i fem onoterade bolag. Utvecklingen i bolagen under senaste halvåret har varit spännande.

Här kan särskilt nämnas att Soliga Energi som erbjuder småskalig solel har haft en kraftigt ökad försäljning under våren och sommaren, Reliefed Technologies är nu igång med två utvecklingsprojekt stött av Energimyndigheten, Mindconnect har mött positivt kundgensvar för ett nyutvecklat system för hantering av stora evenemang (Eventico). RVN kommer fortsätta bygga sin portfölj och genomför ytterligare kapitalisering under hösten. Planen är att bolaget ska noteras på marknadsplats under kommande året.

Nickel Mountain Resources AB (publ) utvecklar Europas största outnyttjade nickelfyndighet, belägen i Storumans kommun, Västerbottens län. Efter förvärvet av det cypriotiska bolaget Mehliza Resources Cyprus Ltd från Interfox Resources AB (publ) har styrelsen i Nickel Mountain Resources valt att expandera inom petroleumsektorn. Mehliza Resources Cyprus Ltd äger rättigheter till en petroleumlicens i Tomsk oblast i Ryssland.

Det avtal Archelon tecknade med det norska bolaget Abyssinia Resources Development AS, ARD, avseende utdelning av aktier i ARDs dotterbolag Akobo Minerals AB som bedriver guldprospektering i Etiopien, fortlöper.

 

Vi ser fram emot en positiv värdetillväxt under andra halvåret 2018.

Göteborg den 23 augusti 2018

Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 22 november 2018. Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018


Pressmeddelande 2018-08-16

Den kallelse som publicerades i ett pressmeddelande från bolaget samt på bolagets hemsida den 27 juli 2018 var felaktig. Rättning gjord avseende: antal aktier som ska delas ut och det totala bokförda värdet på de aktier som ska delas ut.

Archelon AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2018, dels senast kl. 16.00 den 22 augusti 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)

7. Stämmans avslutande.

 

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar ca 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 september 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) B-aktie i Goldore per varje 127 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsens förslag till utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om 65 524 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 898 966 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 442 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§ 1p aktiebolagslagen.

Ladda ner "Fullständiga förslag"

Göteborg i augusti 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018.


Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2018-07-27 

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE 
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2018, dels senast kl. 16.00 den 22 augusti 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)

7. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 825 000 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 september 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i Goldore per varje 126 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsens förslag till utdelning av 825 000 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om 65 625 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 � och kan därmed konstatera att 898 966 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 341 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 

104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 � 1p aktiebolagslagen.

Göteborg i juli 2018

Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018.


Pressmeddelande 2018-07-12

Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget
Goldore Sweden AB (publ)

Styrelsen i Archelon AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 28 augusti
2018 för aktieägarnas beslut om utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden
AB (publ). Förutsatt sådant beslut föreslås avstämningsdag för utdelning vara den 6
september 2018.
Goldore är ett prospekteringsbolag som fokuserar på guldprospektering i kända
gruvområden,främst i Skellefte-fältet, där bolaget har en rad intressanta uppslag med
potential att skapa ordentliga värden.
Alla närmare detaljer redovisas i kallelse vilken kommer att publiceras i slutet av juli
månad 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se