Delårsrapport januari – september 2017

Översikt perioden juli till september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (43 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-1 280 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -850 Tkr (-1 379 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr).

Översikt perioden januari till september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 211 Tkr (518 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 613 Tkr (-2 954 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 205 Tkr (311 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,00 kr).

 


Pressmeddelande 2017-10-17

Archelon har träffat avtal med norska Abyssinia Resources Development AS avseende ägarspridning av bolag med guldprojekt i Etiopien

Abyssinia Resources Development AS, ARD AS, planerar att bilda ett svenskt aktiebolag, ARD Gold AB, dit aktier i ARDs etiopiska dotterbolag ETNO Mining PLC skall överföras.

ETNO Mining PLC innehar koncessioner avseende guld i ett prospektivt område i västra Etiopien, ”the Akobo License”.

Avtalet mellan Archelon och ARD AS innebär att Archelon, listat på NGM Nordic MTF, på förmånliga villkor kommer att förvärva tio procent av aktiestocken i ARD Gold AB. Minst 75 procent av Archelons aktieinnehav i ARD Gold AB kommer därefter att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad nyemission och listning av ARD Gold AB.

Dessa olika transaktioner planeras genomföras så snart praktiskt möjligt och beräknas vara slutförda tidigt 2018.

Archelon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017.


Halvårsrapport januari – juni 2017

Översikt perioden april – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 77 Tkr (167 Tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -946 Tkr (-936 Tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -761 Tkr (-939 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr)

Pressmeddelande 2017-06-01

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 1 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 493 296 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson. Hans Janzon hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 800 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 89 600 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 7 i bolagsordningen innebärande att vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemis-sion av upp till 38 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 37 300 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 7 400 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2017 lämnas torsdagen den 17 augusti 2017.

Archelon AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.


Delårsrapport januari – mars 2017

Översikt perioden januari till mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 129 Tkr (308 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -793 Tkr (-738 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 816 Tkr (2 629 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr).

Pressmeddelande 2017-05-02

Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)
Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Pressmeddelande 2017-03-22

Archelon byter listningsplats från AktieTorget till NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Archelon AB:s ansökan om listning av bolagets B-aktier på NGM Nordic MTF. Sista handelsdag på AktieTorget är fredag den 7 april 2017. Första handelsdag på NGM Nordic MTF är måndag den 10 april 2017 under beteckningen ”ALON MTF B” och ISIN-kod SE0005594801.

 

”En anledning till listbytet är bland annat att de bolag som ingår i Archelons sfär av intressebolag och andra företag där Archelon har fördjupade samarbeten är listade på NGM Nordic MTF. Listbytet ger vissa administrativa och ekonomiska fördelar”, säger Archelons vd Tore Hallberg.

 

Styrelsen i Archelon önskar tacka AktieTorget för mångårig god service och ett gott samarbete.

 

För ytterligare information kontaktavd Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017. 


Pressmeddelande 2016-12-09

2016-12-09 Pressmeddelande Handelsstart Nickel Mountain Resources.

2016-12-09 Pressmeddelande Handelsstart Nickel Mountain Resources


Pressmeddelande 2016-11-08

Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources AB har träffat avtal
om kvittning av ca 80 procent av emissionskostnaderna.

Den nyligen genomförda spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) tillförde bolaget 5 200 000 kr före emissionskostnader.

Nickel Mountain Resources styrelse finner det fördelaktigt att en så stor del av
emissionslikviden som möjligt förblir i bolaget och har därför, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2016, överenskommit med garanter och
finansiell rådgivare att samtliga kostnader och arvoden som skulle tillkommit dem
med anledning av spridningsemissionen kvittas mot nyemitterade aktier till kursen
0,40 kr.

Totala kostnader som därmed kvittas uppgår i två traser till totalt 1 144 000 kr
motsvarande 2 860 000 nyemitterade aktier varav 1 300 000 aktier tillfaller Capensor
Capital AB och resterande 1 560 000 aktier tillfaller med hälften vardera Pronator
Invest AB och BGL Consulting AB.

Det totala antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB kommer efter registrering av
spridningsemissionen och kvittningsemissionerna hos Bolagsverket att uppgå till
42 676 042 st från 26 816 042 st innan emissionerna och bolagets aktiekapital kommer
att öka från 2 681 604,2 kr till 4 267 604,2 kr.

Archelons ägarandel i Nickel Mountain Resources kommer efter registrering av de
nyemitterade aktierna att minska till 48,6 procent.

För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se