Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2020-07-29

 

Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra
bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i
Göteborg.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har
styrelsen beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen
förtäring kommer att serveras. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer
att vara närvarande på bolagsstämman med målsättningen att bolagsstämman blir kort
och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig
oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om
möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Styrelsen ber även
aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två
veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta
via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad
med coronaviruset.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 augusti 2020,
dels senast kl. 16.00 den 25 augusti 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i
stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd senast den 25 augusti 2020 och bör begäras i god tid före denna
dag hos den som förvaltar aktierna.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress
Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till
info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org.
nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden
(högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa
bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i
original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ny bolagsordning.
7. Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning innebärande
följande ändringar:
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor. Aktierna
kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1
röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 932 000 000 och B-aktier till ett antal av
högst 932 000 000.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot
betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag,

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas
samtliga aktieägare, samt

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges
ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut
äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot
betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de
nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare
av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B
ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu
sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 233 000 000 och högst 932 000 000
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman fattar beslut enligt punkten 7
och 8 nedan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 7
Archelon har i juni 2020 träffat avtal med huvudägarna (”Säljarna”) i Goldore Sweden
AB (publ) (”Goldore”) om förvärv av deras aktieinnehav i bolaget. Archelon äger idag
cirka 31 procent av samtliga röster i Goldore, efter förvärvet ökar innehavet till 94
procent av samtliga röster. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgår till 1
563 019,86 kronor och ska erläggas genom utfärdandet av ett skuldebrev på
motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units av serie B i
Archelon. Förvärvet förutsätter således bland annat beslut om emission av units på en
extra bolagsstämma i Archelon. Men anledning av det ovan nämnda föreslår styrelsen
att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission av högst 22 328 854
s.k. units av serie B på de villkor som följer nedan.

1. Rätten att teckna units ska tillkomma Säljarna.
2. Varje unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och två (2)
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854
nya aktier av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie
2020/2021 B2 kan ges ut.
3. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst ca 152 796,347922 kronor
genom emission av högst 22 328 854 B-aktier. Vidare kan högst 44 657 708
teckningsoptioner emitteras av serie 2020/2021 B2 varmed aktiekapitalet kan
komma att öka med högst ca 305 592,695844 kronor vid konvertering av
teckningsoptionerna till aktier.
4. Varje unit emitteras till en kurs av 0,07 kronor per unit, vilket motsvarar en
emissionskurs om 0,07 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt.
5. Teckning av units ska ske på separat teckningslista senast den 30 september
2020 varvid även betalning ska ske. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsoch betalningstiden. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 §
aktiebolagslagen låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den
fordran som Säljarna har gentemot bolaget om sammanlagt 1 563 019,78 SEK
med anledning av bolagets förvärv av 7 017 047 aktier i Goldore Sweden AB
(publ), varav 650 000 A-aktier och 6 367 047 B-aktier. Vid betalning för de nya
aktierna genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.
6. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att
det är fördelaktigt för bolaget att Säljarnas fordran på bolaget kvittas mot
sammanlagt
22 328 854 nyemitterade B-aktier i bolaget då en sådan kvittning kan ske utan
skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är
marknadsmässigt då den motsvarar den teckningskurs som bolagets aktieägare
erbjöds att teckna units för i den av stämman 2020-06-11 beslutade
företrädesemissionen.
7. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska medföra en rätt att teckna en
(1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av
den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt NGM Nordic
SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari
2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av
aktier av serie B med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska ske i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 januari
2021 till den 12 februari 2021. För teckningsoptionerna av serie 2020/2021 B2
ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 3.
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman fattar beslut om ny
bolagsordning enligt punkten 6 ovan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst
ca 38 491,875 SEK genom nyemission av högst 5 625 000 B-aktier. Teckningskursen är
0,04 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden AB (”Dividend”).
Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast 2020-09-30. Betalning för
tecknade aktier ska ske senast samma dag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning.
Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för de nya
aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Dividend har gentemot bolaget om 225
000 SEK med anledning av ett emissionsgarantiavtal mellan bolaget och Dividend
rörande den under sommaren 2020 avslutade företrädesemissionen i bolaget, beslutad
av stämman 2020-06-11 (”Företrädesemissionen”). Vid betalning för de nya aktierna
genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är
fördelaktigt för bolaget att Dividends fordran på bolaget kvittas mot sammanlagt 5 625
000 nyemitterade B-aktier i bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för
bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt
betingad då den motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,04
SEK/aktie.
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman fattar beslut om ny
bolagsordning enligt punkten 6 ovan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade
aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det
totala antalet registrerade röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Ytterligare
104 613 530 aktier, varav 2 974 078 A-aktier och 101 639 452 B-aktier har vid
tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse anmälts för registrering hos Bolagsverket.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-8 ovan
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman.
Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se
under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att,
vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i
enlighet med 7 kap 32 § 1st 1p aktiebolagslagen.

Göteborg i juli 2020
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-07-17

Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent

Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s (”Archelon”
eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079
units av serie A respektive 101 639 452 units av serie B) (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen har tecknats till cirka 163 procent. Cirka 100 procent av alla
units av serie A tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 77,34 procent av alla
units av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 22,66 procent av
alla units av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom
Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,18 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet
med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan
tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med
instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Archelon med cirka 715 867 SEK
genom utgivande av 104 613 530 nya aktier (varav 2 974 078 aktier av serie A respektive
101 639 452 aktier av serie B). Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget
till 1 431 735 SEK medan antalet aktier kommer uppgå till 209 227 060 (5 948 156 aktier
av serie A respektive 203 278 904 aktier av serie B). Dessutom emitteras 209 227 060
teckningsoptioner (varav 5 948 156 teckningsoptioner av serie 2020/2021 A respektive
203 278 904 teckningsoptioner av serie 2020/2021 B) ("Teckningsoptionerna").
Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie för varje
befintlig Teckningsoption. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner oavsett serie
kommer löpa från och med den 25 januari 2021 till och med den 14 februari 2021.
Nyttjandekursen för Teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade
genomsnittskursen för Archelons aktie under tio (10) handelsdagar närmast före perioden
för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om trettio (30) procent,
dock aldrig lägre än 0,01 SEK och ett högsta lösenbelopp på 0,08 SEK.
Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME efter dess att
registrering av Företrädesemissionen har slutförts vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare som valt att inte teckna i företrädesemissionen kommer vidkännas
en utspädning om cirka 50 procent.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Archelon i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-
503 015 50.

Denna information är sådan information som Archelon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl 0845.


Pressmeddelande 2020-06-22

Archelon offentliggör memorandum

Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”)
beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs
Archelon cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till
cirka 71,7 procent, motsvarande cirka 3 MSEK, genom garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum
Styrelsen i Archelon har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum
som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.archelon.se från och med idag 22 juni 2020.
Memorandum, anmälningssedel och teaser kommer finnas tillgängliga från den 23 juni 2020 på
Bolagets webbplats www.archelon.se och på Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”)
webbplats www.mangold.se.

Tidplan för Företrädesemissionen
• Teckningsperiod: 23 juni – 14 juli 2020
• Handel i uniträtter av serie B: 23 juni – 10 juli 2020
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 16 juli 2020

Anmälan
Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:
• Elektronisk teckning av units av serie B med bank-ID på Mangolds hemsida
www.mangold.se
• Anmälningssedel för teckning av units av serie B som finns tillgänglig på Archelons hemsida,
www.archelon.se samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Archelon i samband med den planerade
företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2020-06-16

Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.

Prospekteringsbolaget Goldore har sedan start beviljats en stor mängd undersökningstillstånd i Sverige. Tillstånden avser såväl ädelmetaller som basmetaller men även diamant. Goldore har nyligen också ansökt om undersökningstillstånd för miljömineralet wollastonit.

Archelon var en av grundarna av Goldore och har fortlöpande bistått bolaget med tekniska och administrativa tjänster. Archelon har nu träffat avtal med de största aktieägarna i Goldore om förvärv av deras aktier. Archelons ägarandel kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet röster i Goldore.

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i Archelon.

Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till kursen 0,07 kronor per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan komma att emitteras i samband med förvärvet. Teckningsoptionerna emitteras på samma villkor som teckningsoptioner av serie 2020/2021 B i den företrädesemission Archelon kommer att genomföra efter beslut i extra bolagsstämma den 11 juni 2020 vars detaljer finns att inhämta på Archelons hemsida www.archelon.se.

Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon.

”Vi har av uppenbara skäl följt Goldores utveckling sedan bolaget bildades. Goldore har byggt upp ett innehav av högpotenta undersökningstillstånd. Den nu överenskomna affären bör ge Archelon en rejäl värdetillväxt” säger Archelons vd Tore Hallberg

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 1345


Pressmeddelande 2020-06-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i
Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande att
aktiekapitalet utgör lägst 715 867,747893 kronor och högst 2 863 470,991572 kronor.
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie
medför 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 418 454 124 och B-aktier till ett
antal av högst 418 454 124. Antalet aktier skall vara lägst 104 613 531 och högst
418 454 124.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
Stämman beslutade att genomföra en nyemission av s.k. units av serie A och B med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.
För varje befintlig aktie av serie A i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen, den 18 juni 2020, erhålles en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt
av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A. Varje unit av serie A består av
en (1) ny aktie av serie A och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021
A.

För varje befintlig aktie av serie B i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen, den 18 juni 2020, erhålles en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt
av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. Varje unit av serie B består av
en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021
B.

Detta innebär att högst 2 974 079 nya aktier av serie A och högst 5 948 158 nya
teckningsoptioner av serie 2020/2021 A kan ges ut samt att högst 101 639 452 nya
aktier av serie B och högst 203 278 904 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B
kan ges ut. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 715 867,747893
SEK genom emission av högst 104 613 531 aktier. Därtill kan aktiekapitalet komma att
öka med högst 1 431 735,495786 SEK genom konvertering av högst 209 227 062
teckningsoptioner till aktier.

Vid fullteckning av aktier i företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 4,2
MSEK före emissionskostnader.
Archelon AB (publ) • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg • Tel 031-131190 • info@archelon.se • www.archelon.se

Teckning av units ska ske under perioden tisdagen den 23 juni 2020 till tisdagen den 14
juli 2020. Varje unit, oavsett serie, emitteras till en kurs av 0,04 kronor per unit, vilket
motsvarar en emissionskurs om 0,04 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt. Vid full teckning i nyemissionen tillförs Bolaget således cirka 4,2
miljoner kronor.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs
officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock
inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie A med
stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 A ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.
Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs
officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock
inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie B med
stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Archelon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-05-14

Kommuniké från årsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.
Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 219 403 kronor. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My
Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens
ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 50 000 kronor
vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska
ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 52 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst
51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 11 300 000 aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler varav högst 11 000 000 B-aktier och högst 300 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Årsredovisning för år 2019
kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för
första kvartalet 2020 har lämnats idag. Rapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20
augusti 2020.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-05-14

Översikt perioden januari till mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
    Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Archelon har under perioden fortsatt utvärderingen av den nya geokemiska prospekteringsmetoden med uppföljande fältbesök.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet ett kärnborrningsprogram som redovisar mycket goda resultat. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo Minerals AB till Archelons aktieägare.

Under årets första kvartal har vi drabbats av Coronapandemin med stora konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande samt för världsekonomin. Archelon är naturligtvis också negativt påverkat, inte minst då vi ser att våra olika aktieinnehav, oavsett om det är listade eller olistade aktier, sjunkit i värde.

Vi sitter många i samma båt och vi delar säkert alla förhoppningen om att Coronakrisen snart kan vara över och att våra samhällen successivt återhämtar sig.

Samtidigt visar historien att tider av oro och förändring kan leda till nya affärsmöjligheter och detta är något som styrelsen i Archelon i rådande stund fokuserar på. Styrelsen har efter rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2020 för beslut om nyemission där emissionslikviden bland annat kan komma användas till förvärv av bolag eller projekt.

Göteborg den 14 maj 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen:
-Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 20 augusti 2020.
-Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020.
-Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 09.00.


PM Archelon Kallelseextra bolagsstämma 2020-06-11


Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2020, dels senast kl. 16.00 den 8 maj 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 8 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning Archelon AB • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg • Tel 031-13 11 90 • info@archelon.se • www.archelon.se
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 8
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 100 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvoderas med 50 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att välja Moore KLN AB till bolagets revisor. Moore KLN AB har meddelat att, för de fall de väljs som revisor i bolaget, kommer de utse Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 52 500 000 aktier, varav högst 51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets Archelon AB • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg • Tel 031-13 11 90 • info@archelon.se • www.archelon.se nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 11 300 000 aktier varav högst 300 000 Aaktier och högst 11 000 000 B-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i april 2020
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta VD Tore Hallberg, tel 031 131190, 0706 237390, tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-02-13

Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
• Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har under 2019 varit engagerat i ett antal olika projekt och bolag i varierande mognadsfas där målsättningen är att utveckla dessa till framtida lönsamma och självständiga verksamheter inom sektorn georesurser.

Flera av dem sorteras bort då de inte förefaller kunna nå uppsatta mål inom rimliga tidsgränser och ekonomiska ramar.

Vissa satsningar bedöms representera den potential som eftersträvas och blir därför föremål för fortsatta insatser.

Ett sådant exempel är Archelons satsning på analyser och tolkningar av existerande data avseende sällsynta jordartsmetaller som i ett antal områden följts upp med provtagning i egen regi. En för Sverige, enligt vår vetskap, ny geokemisk metod för basprospektering har av oss under 2019 tagits i användning vilken förefaller ge betydande tidsvinster till lägre kostnader. Metoden är årstidsoberoende vilket skänker den ytterligare fördelar. En fortsatt utvärdering av metoden kommer att ske under 2020.

Archelon har genom åren startat ett antal bolag i egen regi eller tillsammans med partners. Archelon har vid ett flertal tillfällen delat ut aktier i dessa till Bolagets aktieägare och därmed skapat förutsättningar för listning på marknadsplats för aktiehandel.

Därigenom skapar Archelon omsättningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav avyttras successivt och intäkterna investeras i nya projekt.

2019 var i mångt och mycket ett år då synliga och konkreta framsteg inte redovisats.

2020 och de närmaste åren framöver har goda förutsättningar att ge positiva avtryck i Bolagets ekonomiska utveckling. Självklart kommer även möjligheten att förvärva närbesläktade bolag vidare evalueras.

Göteborg i februari 2020

Tore Hallberg

 


 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod tagits i användning avrapporterades med goda resultat.

Kommande Rapporttillfällen

-Delårsrapport för första kvartalet 2020 lämnas den 14 maj 2020
-Delårsrapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20 augusti 2020
-Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 lämnas den 19 november 2020
-Bokslutskommuniké för 2020 lämnas den 18 februari 2021
-Årsstämman planeras äga rum den 14 maj 2020

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se