Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2021-02-16

Archelon AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner.

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i juli 2020 samt teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 (tillsammans ”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets förvärv av aktier i portföljbolaget Goldore Sweden AB (publ). Under perioden 25 januari till och med 12 februari 2021 hade innehavaren av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 221 309 938 aktier, varav 5 948 156 aktier av serie A samt 215 361 782 aktier av serie B, genom nyttjande av 5 948 156 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, 170 704 074 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B samt 44 657 708 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,17 procent. Archelon tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Archelon tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier av serie A i Archelon öka med 5 948 156 från 5 948 157 till 11 896 313 och antalet aktier av serie B i Archelon ökar med 215 361 782 från 231 232 758 till 446 594 540. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 514 418,97 SEK från cirka 1 623 023,71 SEK till cirka 3 137 442,68 SEK.

”Jag är mycket nöjd med den höga teckningsgraden. Det visar att Archelon har ett stort stöd hos aktieägarna.” säger bolagets vd Tore Hallberg

 

För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2021-02-02

Mangold Insight har släppt analys av Archelon AB (publ) Archelon AB (publ) (”Archelon” eller “Bolaget”) meddelar att Mangold Insight har släppt analys av Bolaget.

För att läsa analysen i sin helhet https://insight.mangold.se/analysis/archelon/

För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ) Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-02-01

Rättelse: Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021 B1 samt TO 2020/2021 B2

Rättelsen avser felaktigt antal teckningsoptioner då teckningsoptioner av serie TO
2020/2021 B2 inte räknats in. Antalet teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2
är 44 657 708. Teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 har inte varit föremål
för handel.

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 21 januari 2021, fastställt
kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021
B1 samt för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 (”Teckningsoptionerna”).
Nyttjandekursen uppgår till 0,025 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av
Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 6,3 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, vid
fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,025 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 25 januari till och med 12 februari 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-01-27

Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB listas på Euronext
NOTC

Akobo Minerals AB (publ), Akobo, listas på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen,
torsdag den 28 januari 2021 med ticker kod ”Akobo”.

Antalet aktier i Akobo är ca 34,4 miljoner st och baserat på senaste emissionskurs 2,50
kr uppskattas bolagets marknadsvärde till ca 90 miljoner kr. Archelon äger ca 1,7
procent av aktierna i Akobo.
Archelon AB (publ) (Archelon) har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons
aktieägare.

Handel i aktien sker genom respektive aktieägares mäklarsystem.
Akobo bedriver guldprospektering i sydvästra Etiopien och har under 2020 genom ett
omfattande kärnborrningsprogram påvisat häpnadsväckande höga guldhalter.
Borrprogrammet fortgår med ökad aktivitet med avsikt att bekräfta utvinnbara
tillgångar. Se även akobominerals.com

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2021-01-25

Archelon meddelar att Insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i Archelon avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i Archelons företrädesemission.

”Vi har under 2020 skapat förutsättningar för en framgångsrik utveckling i Archelon där flera av våra olika projekt och innehav befinner sig i en gynnsam fas. 2021 kan i detta avseende bli ett skördeår.” säger Archelons vd Tore Hallberg

Styrelseordförande Patric Perenius och Tore Hallberg meddelar att de avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier. Tillsammans äger Patric och Tore 5 948 156 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A.

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,025 SEK, vilket kommunicerades av Archelon den 22 januari 2021. En (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie A, en (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i Archelon under perioden 25 januari till och med den 12 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se
Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-01-21

Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A och TO 2020/2021 B

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 21 januari 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A samt för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,025 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandekurs: 0,025 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 25 januari till och med 12 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se
Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-01-07

Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners
utnyttjandekurs

Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för
fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B som emitterades i samband med Archelon
AB (publ):s (”Archelon” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet
2020.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska, oavsett serie, uppgå till ett
belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B aktie under 10 handelsdagar närmast före den 21 januari 2021. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,01 SEK per aktie och högst 0,08 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Utnyttjandekursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 5 948 156 teckningsoptioner av serie 2020/2021 A samt
203 278 904 teckningsoptioner av serie 202/2021 B. En (1) teckningsoption av serie
2020/2021 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget under
perioden 25 januari till och med 12 februari 2021. En (1) teckningsoption av serie
2020/2021 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under
perioden 25 januari till och med 12 februari 2021.

Stängningskursen för Archelons B-aktie per den 5 januari 2021 uppgick till 0,04 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer
Archelon gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2020-11-19

Delårsrapport koncern 1 januari – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr .
• Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 706 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020
koncern
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
• Rörelseresultatet uppgick till - 761 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -505 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr.
.
Delårsrapport moderbolag 1 januari – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr (-2 169 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 972 Tkr (-1 251 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,008 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020

moderbolag
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -761 Tkr (-661 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -771 Tkr (258 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (0,002 kr).
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade
projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter
få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom
direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom
verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar
Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett
tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till
intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och
finansiering i pågående och nya projekt.

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål
för investeringar eller direkta övertaganden.

Den 11 juni 2020 beslutades vid extra bolagsstämma i Archelon om en företrädesemission av
uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.
Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie
2020/2021 A.

Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2)
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner löper
från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av
serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje
teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B
i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio
(70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic
SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte
lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor.

Varje unit emitterades till en kurs om 0,04 kr/unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04
kronor per aktie. Teckningsperioden avslutades den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till
163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Styrelsen i Archelon beslutade i juni 2020, att av huvudägarna i Goldore Sweden AB (publ),
(”Goldore”) förvärva cirka 63 procent av samtliga röster i Goldore där hela Goldore
värderades till 2 500 000 kr. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgick till
1 563 019,86 kronor och erlades genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp
som i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kvittades mot
22 328 854 nyemitterade units i Archelon. Varje unit bestod av en (1) aktie av serie B
värdesatt till 0,07 kronor och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2.
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna B-aktier på samma villkor som i den tidigare
genomförda företrädesemissionen enligt ovan.

Archelons ägarandel i Goldore kom därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31
procent av antalet röster till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av antalet röster i
Goldore. Goldore blev därmed ett dotterbolag och koncernförhållande uppstod.

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd
huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.
Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av
Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk nr 1 i Lycksele kommun inom den så
kallade Guldlinjen har Goldore i mars 2020 träffat avtal med det brittiska företaget Horizon
Gold Ltd (Horizon) som kortfattat innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot
framtida ersättning och royalties beroende på resultaten av utfört arbete.

Undersökningstillståndet Vittanträsk har efter rapportperiodens utgång enligt avtalet överlåtits
till Horizon. Därmed kan Horizon starta fältarbetet i Vittanträsk säsongen 2021. Om deras
arbete når positivt resultat mottar Goldore aktier i Horizon till ett värde av USD 250 000 vid
positiv ”prefeasibility study” och därefter, förutsatt framtida produktion, 1% royalty som
Horizon kan köpa ut för en ersättning om USD 4 miljoner.

Efter rapportperiodens utgång har Goldore även beviljats undersökningstillstånd kallat
Ukonpalo nr 1 i Pajala kommun avseende konessionsmineralen koppar och guld.

De stora förväntningar som ställts på Akobo Minrals AB (publ) (”Akobo”) ser ut att kunna
infrias. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien och i ett omfattande
kärnborrningsprogram påvisat mycket höga guldhalter i en extremt rik mineralisering.
Mängden insamlad data kommer att evalueras för en beräkning av genomsnittlig guldhalt och
tonnage. Akobo planerar för en listning på en handelsplattform i Norge och denna process är
påbörjad. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk
information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett
antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom
uppenbarats. Under tredje kvartalet har ytterligare fältinsatser genomförts och insamlade
prover är föremål för analys.

Göteborg den 19 november 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se
Mangold Fondkommission AB är mentor till Archelon och kan nås på telefon
08 503 015 50 eller email ca@mangold.se

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl 0830.


Pressmeddelande 2020-08-31

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 31 augusti 2020 hållit
extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet
utgör lägst 1 600 0000 kronor och högst 6 400 000 kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och
dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktier kan utges till ett
antal av högst 932 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 932 000 000. Antalet aktier skall
vara lägst 233 000 000 och högst 932 000 000.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
Archelon har i juni 2020 träffat avtal med huvudägarna (”Säljarna”) i Goldore Sweden AB
(publ) (”Goldore”) om förvärv av deras aktieinnehav i bolaget. Archelon äger sedan tidigare
cirka 31 procent av samtliga röster i Goldore, efter förvärvet ökar innehavet till 94 procent av
samtliga röster. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgår till 1 563 019,86 kronor
och ska erläggas genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas
mot 22 328 854 nyemitterade units av serie B i Archelon. Med anledning av det ovan nämnda
beslutade stämman att genomföra en nyemission av units av serie B riktad till Säljarna på
följande villkor:

1. Varje unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av
serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier av serie B och högst
44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan ges ut.
2. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst ca 152 796,347922 kronor genom
emission av högst 22 328 854 B-aktier. Vidare kan högst 44 657 708 teckningsoptioner
emitteras av serie 2020/2021 B2 varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca
305 592,695844 kronor vid konvertering av teckningsoptionerna till aktier.
3. Varje unit emitteras till en kurs av 0,07 kronor per unit, vilket motsvarar en
emissionskurs om 0,07 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av units ska ske på separat teckningslista senast den 30 september 2020
varvid även betalning ska ske. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta
betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Säljarna har
gentemot Bolaget om sammanlagt 1 563 019,78 SEK med anledning av Bolagets
förvärv av 7 017 047 aktier i Goldore, varav 650 000 A-aktier och 6 367 047 B-aktier.
Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen genom
aktieteckningen.
5. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är
fördelaktigt för Bolaget att Säljarnas fordran på Bolaget kvittas mot sammanlagt
22 328 854 nyemitterade B-aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för
Bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig
då den motsvarar den teckningskurs som Bolagets aktieägare erbjöds att teckna units för
i den av stämman 2020-06-11 beslutade företrädesemissionen
(”Företrädesemissionen”).
6. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs
officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock
inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie B med
stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 38 491,875 SEK genom
nyemission av högst 5 625 000 B-aktier. Teckningskursen är 0,04 SEK per aktie. Rätten att
teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden
AB (”Dividend”). Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast 2020-09-30.
Betalning för tecknade aktier ska ske senast samma dag.

Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för de nya aktierna
ske mot kvittning mot den fordran som Dividend har gentemot Bolaget om 225 000 SEK med
anledning av ett emissionsgarantiavtal mellan Bolaget och Dividend rörande
Företrädesemissionen. Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen
genom aktieteckningen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är
fördelaktigt för Bolaget att Dividends fordran på Bolaget kvittas mot sammanlagt 5 625 000
nyemitterade B-aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess
borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad då den motsvarar
teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,04 SEK/aktie.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-08-20

Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Väsentliga händelser under andra kvartalet
Vid extra bolagsstämma i Archelon den 11 juni 2020 beslutades enligt styrelsens förslag, om en företrädesemission av uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.

Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 A. Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B Teckningskursen sattes till 0,04 kr/aktie.

Teckningsperioden beslutades löpa från den 23 juni 2020 till den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till 163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner (oavsett serie) löper från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor.

I juni 2020 avtalade Archelon även om att förvärva aktier i Goldore. Archelons ägarandel i Goldore kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet röster i Goldore.

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i Archelon. Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2.

Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till teckningskursen 0,07 kronor per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan komma att emitteras i samband med förvärvet. Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter bland annat beslut om emission av units på en extra bolagsstämma i Archelon den 31 augusti 2020.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling. De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt.

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål för investeringar eller direkta övertaganden. För en fortsatt expansion genomfördes under perioden 23 juni 2020 till den 14 juli 2020 en nyemission som tecknades till 163 procent. Emissionen tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Archelon har i juni 2020 avtalat om att förvärva ca 63 procent av samtliga röster från de största aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ), (”Goldore”), där Goldore värderas till 2 500 000 kr. Förvärvet förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon den 31 augusti 2020 riktad till säljarna av ovan nämnda Goldore-aktier.

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk inom den så kallade Guldlinjen har Goldore träffat avtal med det brittiska företaget Horizon Gold Ltd (Horizon) som kortfattat innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot framtida ersättning och royalties beroende på resultaten av utfört arbete.

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”)som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet 2020 ett fortfarande pågående kärnborrningsprogram som i vissa borrhål visat häpnadsväckande höga guldhalter. Akobo planerar nu för en listning på en börs i Norge under andra halvåret 2020 då värdet på bolaget och även Archelons aktieinnehav tydligare kommer att synliggöras. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom uppenbarats.

Göteborg den 20 augusti 2020
Tore Hallberg


Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020. Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se

 

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 0830.