Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2013-07-18

Återbetalning av lån minskar Archelons innehav av aktier i Nordic Iron Ore

Archelon har under juli 2013 slutreglerat ett lån om 4 000 000 kronor. Lånet upptogs i december 2012, där Archelons innehav av aktier i Nordic Iron Ore AB ställdes som säkerhet. Enligt lånevillkoren skulle återbetalning inklusive ränta ske i form av NIO-aktier och antalet aktier skulle vägas mot en marknadsvärdering vid en publik emission om sådan inträffat senast den 30 juni 2013.

Den planerade emissionen i Nordic Iron Ore ägde aldrig rum på grund av turbulens på råvarumarknaden. En marknadsvärdering av bolaget föreligger således ej och regleringen av lånet görs därför enligt andra villkorsparametrar.

Archelons aktieinnehav i Nordic Iron Ore uppgår efter återbetalning av lånet till 639 712 stycken.

Archelon Mineral AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Delårsrapport januari – mars 2013

• Archelons projektbolag Gotland Oil listat på AktieTorget den 18 april.

• Nyemission i Gotland Oil tillförde bolaget ca 7,5 Mkr före emissionskostnader.

• Nordic Iron Ore rapporterar en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna till 170 miljoner ton.

• Resultatet för första kvartalet 2013 uppgick till -1 327 Tkr (-1 289 Tkr).

 

pdfArchelon_Q1-2013.pdf


pdf

Pressmeddelande 2013-05-08

Kommuniké från årsstämma i Archelon Mineral AB

Ladda ner här: pdfStammokommunike_Archelon_Mineral_AB_2013-05-08.pdf


pdf

2013-04.09 Kallelse till årsstämma I Archelon Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2013 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

pdfKallelse_arsstamma_Archelon.pdf


Pressmeddelande 2013-02-27

Gotland Oil genomför nyemission

Gotland Oil AB planerar att under 2013 borra fyra till fem hål efter olja på Gotland. Bolaget har undersökningstillstånd på mer än 54 000 hektar över mellersta och sydöstra Gotland. För att finansiera borrningen genomför Gotland Oil en emission som löper från den 28 februari till den 15 mars 2013. Aktier säljs i teckningsposter om lägst 8 000 st och därefter i jämna 2000-tal med kurs om 0,60 kr per aktie.

Archelon Mineral AB äger drygt 14 procent av Gotland Oil AB. Archelon gjorde under hösten 2012 en utdelning av aktier i Gotland Oil och bolaget har därigenom tillförts nära 4 000 aktieägare.

Ställda teckningsförbindelser och garantier uppgår till 6,5 miljoner kronor varav Archelon skall teckna 1,5 miljoner kronor. Emissionen förväntas tillföra bolaget ca 10,7 miljoner kronor. Gotland Oil har tecknat avtal med AktieTorget där handel i aktien skall upptas efter genomförd emission.

På Gotland har tidigare producerats olja såväl i statlig som privat regi. Totalt har producerats ca 700 000 fat vilket till dagens oljepris och dollarkurs motsvarar ett värde på mellan 400 och 500 miljoner kronor.

Inledningsvis skall Gotland Oil borra vid gamla produktionsplatser där verksamheten upphörde när oljepriset föll ned mot 10 dollar fatet. Stora delar av Gotland är helt outforskade vad gäller oljepotential och bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att påträffa väsentligt större oljevolymer än vad som historiskt producerats.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas för nedladdning på dessa webbplatser:

www.archelon.se
www.gotlandoil.se
www.thenberg.se
www.aktietorget.se

Archelon Mineral AB

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

• Guldprojektet Solvik går vidare efter omfattande fältarbeten.

• Utdelning av aktier i intressebolaget Gotland Oil AB.

• Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna.

• Kassaförstärkning genom aktieförsäljning.

• Resultatet för perioden uppgick till -3 639 Tkr (-4 597 Tkr).

pdfArchelon-Bokslutskommunike_2012.pdf

 

Archelon Mineral AB
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2013-01-16

Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna

 

Archelons intressebolag Nordic Iron Ore AB rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet, inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5% järn respektive 10,2 Mton med 42,9% järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 procent jämfört med tidigare uppskattning.
I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppgår de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn.

 

Med dessa ökade mineraltillgångar kan Nordic Iron Ore gå vidare med sin utvecklingsplan och feasibility studie, med målet att öka den årliga produktionen
(ca 4,4 miljoner ton/år) med betydande livslängd för gruvprojektet.

 

Under hösten har Nordic Iron Ore genomfört en kärnborrningskampanj omfattande 14 260 meter. Denna utgör första delen av ett större kärnborrningsprogram, som kommer att avslutas under sommaren 2013, med målet att ytterligare utöka samt uppgradera mineraltillgångarna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg.

De nu gjorda uppskattningarna visar att indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget totalt ökar med 15,9 Mton med 46,1% järn, vilket är en ökning av tonnaget med 66 procent jämfört med tidigare rapporterade uppskattningar.

I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade och antagna mineral- tillgångarna till 7,0 Mton med 38,3% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn. Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är bolagets oberoende kvalificerade person.

"Höstens borrkampanj har varit framgångsrik och resulterat i en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna i Ludvika Gruvor och verifierar bland annat de tidigare utförda geomagnetiska mätningarna inom Väsmanfältet. Resultaten av de hittills genomförda undersökningarna visar på betydande förekomster av järnmineralisering, trots att endast en liten del av fältet undersökts”, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore.

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet. Förutsättningarna för att väsentligt öka mineraltillgångarna genom fortsatta borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda. Under våren och sommaren 2013 planeras den sista delen av borrprogrammet med ytterligare förtätad kärn- borrning inom Blötbergsfältet och inom Väsmanfältets södra del samt även i den norra delen som ansluter till Håksbergs koncessionsområde.

Archelon Mineral AB
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2012-12-21

Archelon Mineral fyller på kassan med 6 Mkr

Archelon Mineral AB har sålt drygt 200 000 aktier i Nordic Iron Ore AB (”NIO”) genom ett optionsförfarande samt belånat ytterligare NIO-aktier.

”Genom dessa transaktioner har Archelon tillförts drygt 6 miljoner kronor som ger oss möjlighet att investera i andra projekt med mycket god chans till värdetillväxt”, säger vd Tore Hallberg.

 

Archelon Mineral AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se