Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2011-03-07

Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession

Archelons intressebolag Nordic Iron Ore AB har den 4 mars 2011 ansökt om bearbetningskoncession för Håksbergsfältet i Ludvika kommun.

Nordic Iron Ore AB har den 4 mars 2011 ansökt om bearbetningskoncession hos Bergsstaten i Falun för järnmalmsförekomsterna i Håksbergfältet, beläget i Ludvika kommun. Bolaget har sedan 2010 haft undersökningstillstånd som omfattar gruvområdet och dess närmaste omgivningar.

Håksbergfältet, som är cirka 7 km långt, utgör den nordligaste delen av ett större mineraliserat stråk som sträcker sig från Grängesberg i söder till Svarthyttan och Tyskgruvan i norr, totalt en sträcka på 25 km. Den av Bolaget kontrollerade delen av stråket med järnmalmsförekomster sträcker sig från Blötberget och fortsätter efter ett mindre avbrott i Väsmanfältet och Håksbergsfältet. Tillsammans utgör dessa förekomster en av de största järnkoncentrationerna i Bergslagen.

Den totala kända och indikerade mineraltillgången* i Håksbergsfältet ner till 350 m nivån uppskattas till cirka 28,5 miljoner ton med en järnhalt på i genomsnitt cirka 36,4 %.

Förekomstens fortsättning ned till nivån 800 meter är delvis konstaterad med borrning. De antagna mineraltillgångarna* mellan nivåerna 350 m och 800 m uppskattas till ca 13 miljoner ton med cirka 36 % järn. Mineraliseringen är öppen mot djupet i den norra delen samt i den södra delen av fältet som ansluter till Väsmanfältet.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

pdf 2011-03-07 Pressmeddelande Bearbetningskoncession Håksberg


Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010

 • Positivt resultat för 2010, årsvinsten blev över 6 miljoner kronor.
 • Förväntningar på värdetillväxt i intressebolaget Nordic Iron Ore.
 • Trollhättan Mineral smolk i bägaren, gav negativt fjärde kvartal.
 • Fortsatt guldprospektering i Vänern–Mjösa Goldbelt.
 • Nybildat dotterbolag redo för nya projekt.

pdf Bokslutskommuniké 2010 Archelon Mineral AB


Pressmeddelande 2011-02-04

Archelon har avyttrat sitt ägande i Trollhättan Mineral AB
Archelon Mineral AB har avyttrat sitt 25-procentiga delägande i Trollhättan Mineral AB.

Trollhättan Mineral hade under 2010 långt gångna planer att via Intius AB bli listat på AktieTorget. Planer som även var förankrade i extra bolagsstämma i Intius i november 2010. Mot slutet av föregående år uppstod en akut likviditetsbrist i Trollhättan Mineral huvudsakligen orsakad av att företaget förlorat väsentliga uppdrag från den i särklass största kunden. Planerna på en listning kunde av dessa skäl ej fullföljas.
Archelon har därför valt att avyttra sitt innehav i Trollhättan Mineral med reaförlust som följd. Även bolagets huvudägare Leif Granlund/Granlund Holding AB har sålt hela sitt 75-procentiga innehav. Trollhättan Mineral har därmed fått en ny extern ägare.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Tel 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

pdfArchelon har avyttrat sitt ägande i Trollhättan Mineral AB


Pressmeddelande 2011-01-17

Nordic Iron Ore genomför kapitalisering på 22,5 MSEK

Archelon Minerals intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför en kapitalisering på 22,5 MSEK, vilken möjliggör förberedande arbeten för återupptagande av driften i Ludvika gruvor och skapar stark lokal ägarförankring.
Nordic Iron Ore AB förbereder en planerad återstart av järnmalmsgruvorna i Håksberg och Blötberget som tidigare drevs av SSAB. Bolaget avser dessutom undersöka förutsättningarna för att bryta den mellanliggande Väsmanfyndigheten. Förekomsterna, som ligger med Ludvika i centrum, kan följas från södra delen av Blötbergsfältet till norra delen av Håksbergsfältet, en sträcka på 25 km. Alla förekomsterna ligger i omedelbar närhet till järnväg med förbindelser till hamnarna i Gävle och Oxelösund, från vilka utfrakt av malmprodukter kan ske.

Nordic Iron Ore förfogar över ett historiskt beräknat tonnage av kända och indikerade mineral-tillgångar* på ca 69 Mton samt antagna mineraltillgångar* på ca 46 Mton. Bolaget bedömer förutsättningarna för att genom fortsatt prospektering öka dessa tillgångar är betydande.

Produktionsstart planeras till årsskiftet 2014/2015, med full gruvproduktion under 2016. Kapaciteten vid full drift beräknas till 5,0 Mton malm per år, motsvarande c:a 2,5 Mton förädlade malmprodukter. Till detta kommer en sannolikt betydande expansionspotential från Väsmanförekomsten. Projektet beräknas vid full drift generera i storleksordning 200 direkta arbetstillfällen i Ludvika kommun. Till detta kommer stora indirekta sysselsättningseffekter.

Nordic Iron Ore tillförs genom emissionen 22,5 MSEK, motsvarande 34 % ägarandel, vilket ger ett bolagsvärde efter emissionen på 66,2 MSEK. Emissionen möjliggör genomförandet av en pre-feasibilitystudie, organisationsuppbyggnad samt kompletterande prospektering. Kapital tillförs från i huvudsak parter med stark lokal förankring. Nordic Iron Ore har efter emissionen i storleksordningen 35 ägare, varav de tre största kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral 28 %, Archelon Mineral 25 % och Bengtssons Tidnings AB 20 %.

Målsättningen är att under 2011 marknadsnotera Nordic Iron Ore -aktien och i anslutning till detta genomföra en nyemission riktad till institutionella parter och allmänheten. Nordic Iron Ore kommer senare att behöva tillföras ytterligare eget kapital tillsammans med lånekapital fram till den planerade produktionsstarten vid årsskiftet 2014/2015.

”Vi är mycket glada över att ha genomfört denna kapitalisering som ger en stark ägarförankring i Dalarna, med allt det stöd och tillgång till resurser detta innebär. En god förankring i bygden är viktig i det projektskede som Nordic Iron Ore är i.” säger Christer Lindqvist, verkställande direktör i Nordic Iron Ore.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Tel 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

pdf 2011-01-17_pressmeddelande_kapitalisering_nordic_iron_ore


Delårsrapport januari – september 2010

Delårsrapport januari – september 2010

 • Tempot ökar i Nordic Iron Ore, ansökan om bearbetningskoncession för Blötbergets järnmalmsgruva inlämnad till Bergsstaten.
 • Prospekteringsborrning efter guld och koppar i Vänern-Mjösa Goldbelt.
 • Överenskommelse träffad med Agnico-Eagle avseende guldprojektet Solvik.
 • Portföljbolaget Trollhättan Mineral listas på AktieTorget.
 • Nytt dotterbolag bildat.
 • Investeringsverksamheten gav under årets första nio månader reavinst om 15 060 Tkr.
 • Resultatet för perioden uppgick till 10 923 Tkr.

pdf archelon_q3_2010


Pressmeddelande 2010-10-04

Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession

Archelons intressebolag Nordic Iron Ore AB har den 1 oktober 2010 hos Bergsstaten i Falun ansökt om bearbetningskoncession för järnfyndigheten i Blötbergsgruvan i Ludvika kommun. Bolaget innehar sedan 2007 undersökningstillstånd över gruvområdet och omgivande områden. När gruvan lades ned 1979 rapporterade SSAB i den slutrapport som inlämnades till Bergsstaten att ca 25 miljoner ton mineraltillgångar, med en järnhalt på ca 43% kvarstod i gruvan.
Fyndigheten i Blötberget är en del av ett större malmstråk som går från Grängesberg i söder, via Finnäset/Blötberget, under Väsman och norr mot Håksberg, via Gräsberg och upp till Svarthyttan och Tyskgruvan. Hela malmstråkets längd är ca 25 km, varav Blötbergets centrala malmfält utgör ca 1,5 km med sammanlagd malmarea på ca 24 000 m2. Malmfyndigheten är en av de största järnmalmsfyndigheterna i Bergslagen med mineraltillgångar på mer än 100 Mt som Nordic Iron Ore kontrollerar genom undersökningstillstånd.

Fyndigheten i Blötbergsgruvan förekommer i huvudsak i fem malmkroppar.
• Kalvgruvan, apatitrik magnetitmalm.
• Flyggruvan, apatitrik hematitmalm med mindre innehåll av magnetit.
• Hugget- och Betstagruvorna, apatitrika magnetit-hematitmalmer. Magnetit dominerar längs kontakterna med sidoberget samt pegmatitgångarna.
• Sandellmalmen, magnetit.

Den totala brytbara råmalmmängden för Blötberget med hänsyn tagen till gråbergsinblandning uppskattas till cirka 25 miljoner ton med en ingående järnhalt på cirka 35 %. All brytning är planerad att ske under jord.
Nordic Iron Ore koncentrerar nu arbetet mot att förbereda ansökan om bearbetnings-koncession för Håksbergfältet som omfattar mineraltillgångar om ca 36 miljoner ton enligt SSAB:s slutrapport vid nedläggningen 1979.

För ytterligare information kontakta
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – juni 2010

Delårsrapport januari – juni 2010
 

 • Ansökan om bearbetningskoncession för järnmalmsprojektet påbörjad.
 • Fortsatt fokus på guld och basmetaller inom prospekteringsverksamheten.
 • Listning av bolag i investeringsportföljen är nära förestående.
 • Vinstutdelning av aktier till ett värde om 14,5 Mkr. 
 • Investeringsverksamheten bidrog till positivt resultat under årets första sex
  månader.
 • Resultatet för första halvåret 2010 uppgick till 7 919 Tkr.

pdf archelon_q2-2010


Delårsrapport januari – mars 2010

Delårsrapport januari – mars 2010

 • • Investeringsverksamheten bidrog till positivt resultat under första kvartalet.
 • • Årsstämman beslutade om vinstutdelning genom utskiftning av aktier i Mineral Invest International MII AB.
 • • Kommande listning av bolag i investeringsportföljen kan ge god värdeutveckling.
 • • Resultatet för första kvartalet 2010 uppgick till 4 508 Tkr.

pdf archelon_q1_2010


Pressmeddelande 2010-04-07

Flaggningsmeddelande från Archelon Mineral AB
Archelon Mineral AB har delat ut 4 063 314 aktier i Mineral Invest International MII AB.
Kvarvarande innehav i Mineral Invest uppgår till cirka 6,6 procent av aktiekapital och röster.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


2010-03-25 Stämmokommuniké

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCHELON MINERAL AB

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 25 mars 2010 hållit årsstämma i Göteborg.
Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Fastställande av årsredovisning
Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och
Piers Gormly samt nyvaldes Hans Janzon. Vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för
tiden intill nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt högst 127 200 kronor, att
fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn ersätts mot räkning.

Beslut om vinstutdelning
Stämman beslutade om vinstutdelning bestående av högst 4 063 314 aktier i Mineral
Invest International MII AB motsvarande 32,89 % av Bolagets samtliga aktier i Mineral
Invest. För var 18:e aktie i Archelon (oavsett aktieslag) erhålls en aktie i Mineral Invest.
Det bokförda värdet av de aktier som delas ut är 973 303 kronor. Avstämningsdag för
utdelningen är den 1 april 2010. Sista dag för handel i Archelon inklusive rätt till
utdelning är den 29 mars 2010.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet utökas till att utgöra lägst 2 800 000 kronor
och högst 11 200 000 kronor.

Bemyndiganden

Bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
fatta beslut om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 Baktier
och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst
7 100 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
Årsredovisning för år 2009 kan rekvireras från Archelon. Den finns även tillgänglig på
bolagets hemsida www.archelon.se. Delårsrapport för perioden januari – mars 2010
lämnas torsdagen den 20 maj 2010.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.