Nyheter & Investor relations

Delårsrapport januari – juni 2010

Delårsrapport januari – juni 2010
 

 • Ansökan om bearbetningskoncession för järnmalmsprojektet påbörjad.
 • Fortsatt fokus på guld och basmetaller inom prospekteringsverksamheten.
 • Listning av bolag i investeringsportföljen är nära förestående.
 • Vinstutdelning av aktier till ett värde om 14,5 Mkr. 
 • Investeringsverksamheten bidrog till positivt resultat under årets första sex
  månader.
 • Resultatet för första halvåret 2010 uppgick till 7 919 Tkr.

pdf archelon_q2-2010


Delårsrapport januari – mars 2010

Delårsrapport januari – mars 2010

 • • Investeringsverksamheten bidrog till positivt resultat under första kvartalet.
 • • Årsstämman beslutade om vinstutdelning genom utskiftning av aktier i Mineral Invest International MII AB.
 • • Kommande listning av bolag i investeringsportföljen kan ge god värdeutveckling.
 • • Resultatet för första kvartalet 2010 uppgick till 4 508 Tkr.

pdf archelon_q1_2010


Pressmeddelande 2010-04-07

Flaggningsmeddelande från Archelon Mineral AB
Archelon Mineral AB har delat ut 4 063 314 aktier i Mineral Invest International MII AB.
Kvarvarande innehav i Mineral Invest uppgår till cirka 6,6 procent av aktiekapital och röster.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


2010-03-25 Stämmokommuniké

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCHELON MINERAL AB

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 25 mars 2010 hållit årsstämma i Göteborg.
Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Fastställande av årsredovisning
Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och
Piers Gormly samt nyvaldes Hans Janzon. Vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för
tiden intill nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt högst 127 200 kronor, att
fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn ersätts mot räkning.

Beslut om vinstutdelning
Stämman beslutade om vinstutdelning bestående av högst 4 063 314 aktier i Mineral
Invest International MII AB motsvarande 32,89 % av Bolagets samtliga aktier i Mineral
Invest. För var 18:e aktie i Archelon (oavsett aktieslag) erhålls en aktie i Mineral Invest.
Det bokförda värdet av de aktier som delas ut är 973 303 kronor. Avstämningsdag för
utdelningen är den 1 april 2010. Sista dag för handel i Archelon inklusive rätt till
utdelning är den 29 mars 2010.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet utökas till att utgöra lägst 2 800 000 kronor
och högst 11 200 000 kronor.

Bemyndiganden

Bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
fatta beslut om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 Baktier
och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst
7 100 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
Årsredovisning för år 2009 kan rekvireras från Archelon. Den finns även tillgänglig på
bolagets hemsida www.archelon.se. Delårsrapport för perioden januari – mars 2010
lämnas torsdagen den 20 maj 2010.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.


Årsredovisning 2009, Fullständiga förslag till beslut.

Årsredovisning 2009, Fullständiga förslag till beslut.

Ladda ner informationen:

pdf Archelon_årsredovisning_2009

pdf Fullständiga_förslag_till_beslut

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706-237390.


Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009

 •  Tidigare dotterbolaget Balkan Resources AB i förvärvsaffär.
 •  Stigande priser och ökad efterfrågan på järnmalm positivt för delägda
    järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB.
 •  Markmagnetiska mätningar visade höga utslag vid kopparprospektering.
 •  Koncernförhållande upphörde tredje kvartalet 2009.
 •  Gynnsam kursutveckling skapar övervärde i värdepappersportföljen.
 •  Företrädesemission tillförde cirka 3,6 Mkr.
 •  Resultatet före skatt uppgick till -2 698 Tkr, varav 318 Tkr under fjärde kvartalet.

  pdf archelon_bokslutskommunik_2009


2010-02-23 Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2010 kl. 13:00 på Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 3:e vån, i Göteborg.

Ladda ner kallelsen här:

pdf kallelse__arsstamma_archelon_2010


Pressmeddelande 2010-02-22

Pressmeddelande 2010-02-22  
Flaggningsmeddelande från Archelon Mineral AB

Archelon Mineral AB har sålt 3 100 000 aktier i Mineral Invest MII AB.
Kvarvarande innehav av MIIAB-aktier uppgår till 9 254 200 stycken, motsvarande
cirka 12,4 procent av aktiekapital och röster i Mineral Invest International AB.
 
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2010-02-22

Archelons styrelse föreslår utdelning i form av aktier i Mineral
Invest International MII AB

 
Styrelsen i Archelon föreslår kommande årsstämma att besluta om utdelning av
aktier i Mineral Invest International MII AB. För varje 18-tal aktier i Archelon
erhålls 1 aktie i MIIAB, med avrundning uppåt.
 
Antalet aktier i Archelon uppgår till 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier,
totalt 73 067 638 aktier. Förutsatt årsstämmans beslut om godkännande av styrelsens
förslag kommer cirka 4,06 miljoner aktier i MIIAB att delas ut. Baserat på MIIAB-
aktiens snittkurs under vecka 7 år 2010 är marknadsvärdet på utdelningen cirka 13,3
miljoner kronor. Både Archelon och MIIAB handlas på AktieTorget.
 
Årsstämman i Archelon Mineral AB äger rum torsdag den 25 mars 2010.
Föreslagen avstämningsdag för utdelning är den 1 april 2010.
 
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – september 2009

 • Listning av Mineral Invest International MII AB synliggör stora övervärden.
 • Markmagnetiska mätningar gav höga utslag i västra Värmland.
 • Arbetet med järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB fortskrider enligt plan.
 • Nyemission avslutad i augusti tillförde ca 3,6 Mkr.
 • Resultatet för perioden -3 016 Tkr.

 pdf archelon_q3-2009