Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2009-11-18

Pressmeddelande 2009-11-18       
Flaggningsmeddelande från Archelon Mineral AB

Mineral Invest International MII AB (publ) har stämplat om sina aktier från tidigare uppdelning i A- aktier representerande 10 röster och B-aktier representerande 1 röst till aktier av samma slag, där varje aktie representerar 1 röst.
Archelon Mineral AB ägde före omstämplingen 3 333 340 A-aktier och 8 500 660 B-aktier i Mineral Invest International MII AB.
Efter omstämpling äger Archelon Mineral AB 11 834 000 aktier i bolaget.
Före omstämpling motsvarade Archelons aktieinnehav 49,98 procent av rösterna och 22,03 procent av aktiekapitalet i Mineral Invest International MII AB.
Efter omstämpling motsvarar aktieinnehavet 22,03 procent av såväl aktiekapital som röster.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2009-09-11

NY GULDMINERALISERING PÅTRÄFFAD I PROJEKTET SOLVIK
Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB äger med lika delar 50/50 projektet Solvik i

Bengtsfors kommun, norra Dalsland.
Geologiskt fältarbete utfört under 2009 visar tillsammans med tidigare utfört arbete att
guldprojektet Solvik innehåller ett stort antal guldmineraliseringar inom en 17 km lång zon
med nord-sydlig utsträckning omfattande även Årjängs kommun i sydvästra Värmland.
Uppmuntrande resultat från årets provtagningar indikerar att det inom projektets norra del,
Egenäs, finns en större mineralisering än vad tidigare mätningar antytt. Ett 500 m långt
område med ett system av kvartsgångar har undersökts på Egenäs genom geologiskt
fältkartering och provtagning av häll och morän. Guldinnehållet i hällproverna är varierande
upp till 3 g /ton. Systemet av kvartsgångar har en lokal nordväst-sydostlig orientering där
individuella kvartsgångar har en utbredning i olika varierande riktningar.
Mineraliseringen på Egenäs är öppen såväl i bredd som längd. Nya prover är inlämnade till
analys för att definiera guldanomalins utbredning i morän.

Vid Bogenäs mellan Egenäs och Solvik har tidigare påträffats block med guldinnehåll på
upp till 8 g /ton. Under årets fältarbeten har det i samma område påträffats fler
guldmineraliserade kvartsgångar och block med upp till 3 g Au/ton.

Projektet Solvik ligger inom det så kallade Vänern-Mjösa Gold Belt som innehåller ett stort
antal kända guldmineraliseringar. Några av dessa har varit föremål för brytning varav den
senaste var Harnäsgruvan, ca 5 km norr om Egenäs, som var i drift under 1990-talet.
Vänern-Mjösa Gold Belt är underprospekterat och nya guldmineraliseringar lär kunna
påträffas med relativt begränsade insatser.
IGE Nordic AB är operatör för projektet Solvik med IGE Nordics chefsgeolog Benny
Mattsson som projektledare. Benny Mattsson är Qualified Person (QP) genom SveMin.
Archelon Mineral AB är listat på AktieTorget. För mer information se www.archelon.se

IGE Nordic AB är ett helägt dotterbolag till International Gold Exploration IGE AB som är
listat på Oslobörsen. För mer information se www.igenordic.se

Göteborg den 11 september 2009

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

pdf 2009-09-11_pressmeddelande_solviks_guldmineralisering


Pressmeddelande 2009-09-03

Pressmeddelande 2009-09-03       
Omvandling av Archelon BTA till aktier

Den 7 september 2009 är sista dagen för handel med Archelon Mineral AB betalda tecknade aktie (ARCH BTA B) före omvandling till aktie (ARCH B).

Stoppdagen/avstämningsdag är den 10 september 2009.

ISIN-koden är SE0002912352
Orderboks-ID är 67226

Det är 35 682 145 nya B-aktier samt 666 666 A-aktier som registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive depå den 14 september 2009.

Totalt antal aktier efter omvandlingen av de betalda tecknade aktierna är 73 067 638 aktier, varav 2 051 090 ej listade A-aktier.

Göteborg den 3 september 2009

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – juni 2009

Delårsrapport januari – juni 2009

 • Projektportföljen med intressebolag expanderar.
 • Dotterbolaget Balkan Resources AB namnändrat till
  Mineral Invest International MII AB.
 • Nyemission under juli-augusti tillförde ca 3,6 Mkr.
 • Koncernens resultat för perioden -2 947 Tkr (-600 Tkr).

  pdf archelon_q2_2009


Pressmeddelande 2009-08-21

Pressmeddelande 2009-08-21

Archelon Mineral AB:s nyemission stängd

Archelon Minerals styrelse har stängt nyemissionen som påbörjades den 14 juli 2009. Emissionen tecknades till ca 58 procent och tillför bolaget ca 3,6 Mkr.
Antalet tecknade aktier uppgår till 666 666 av serie A samt 35 679 142 av serie B. Totalt tecknades 36 348 811 aktier. Det nya antalet aktier i Archelon Mineral AB uppgår efter nyemissionen till 73 067 638 stycken, varav 2 051 090 av serie A och 71 016 548 av serie B.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Tore Hallberg, VD
Tel 031-131190
E-post: tore.hallberg@archelon.se


2009-06-24 Kommuniké från extra bolagsstämma

 
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCHELON MINERAL

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 23 juni 2009 hållit en extra bolagsstämma i Göteborg vid vilken stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sammanfattning av fattade beslut:
Ändrad bolagsordning med utökade gränser för aktiekapitalet, § 4, samt justering av lägsta och högsta antal aktier i motsvarande mån, § 5.
Archelon Mineral genomför en kontantemission om högst 666 668 A-aktier och 62 770 986 B-aktier till en teckningskurs om 10 öre per aktie. Vid fulltecknad emission uppgår emissionslikviden till ca 6,3 Mkr. Teckning sker under perioden 14 juli – 4 augusti 2009. En teckningspost består av 10 000 A- eller B-aktier.
Som sista punkt beslutades om en kvittningsemission där en fordran om 0,5 Mkr på bolaget kvittas i utbyte mot 1 051 090 nyemitterade A-aktier och 3 948 910 nyemitterade B-aktier till ett sammanlagt värde om 0,5 Mkr till en teckningskurs om 10 öre per aktie.
 
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information, vänligen kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706-237390.


Pressmeddelande 2009-06-01 Balkan Resources förvärvar Mineral Invest

Balkan Resources förvärvar Mineral Invest

Archelon Minerals dotterbolag Balkan Resources AB och Mineral Invest Sverige AB med säte i Stockholm har träffat ett avtal innebärande att Balkan Resources förvärvar samtliga aktier i Mineral Invest för 13 050 000 kr. Betalning skall erläggas med 29 000 000 nyemitterade B-aktier till kursen 0,45 kr att riktas till aktieägarna i Mineral Invest. Efter genomförd emission kommer aktieägarna i Mineral Invest att äga ca 60 procent av Balkan Resources.
Avtalet förutsätter aktieägarna i Balkan Resources godkännande. Balkan Resources kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om affärens genomförande. Då skall även bland annat fattas beslut om nödvändiga justeringar i bolagsordningen, inval av nya styrelseledamöter samt även nytt namn på bolaget som bättre beskriver en verksamhet som omfattar såväl aktiviteter på Balkan som i Afrika.

Mineral Invest äger genom dotterbolag koncessioner primärt avseende guld och tantalit i Kongo Kinshasa och i Etiopien. Inom koncessionerna pågår omfattande lokal småskalig gruvbrytning där bolaget köper merparten av producerat mineral. Vidare förhandlar Mineral Invest om koncessioner för ädelmetaller och tantalit i Djibouti, Somaliland, Puntland och Burundi.

Mineral Invest med dotterbolag har omfattande och goda relationer med ledande befattningshavare i dessa länder vilket borgar för säkerhet och access till högintressanta fyndigheter. Mineral Invest CEO Michael Nilsson, har tidigare varit verksam som CEO i International Gold Exploration AB. Majoriteten av bolaget ägs av utländska och svenska investerare.

Handeln med mineraler beräknas per årsskiftet 2009/2010 generera en månatlig vinst på cirka en miljon kronor. Denna verksamhet kan med hjälp och bistånd från Mineral Invest till lokala producenter utvidgas till det mångdubbla med fokus på miljö och säkerhet. På koncessionerna finns väl definierade förekomster som utöver guld och tantalit även innehåller koppar och tenn. Dessa förekomster är i nära förestående produktion.
Balkan Resources har ca 400 aktieägare. Archelon Mineral är huvudägare med 65 procent av aktiekapitalet och 86 procent av rösterna. Styrelsen i Archelon ställer sig positiv till affären. Aktien planeras att upptas till handel på NGM Nordic MTF Stockholm.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen  

För mer information vänligen kontakta Tore Hallberg, VD för Archelon Mineral AB, eller Reijo Hämäläinen, VD för Balkan Resources AB, tel 031-131190.

pdf 2009-06-01_pressmeddelande_forvarv_mineral_invest


2009-05-26 Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 juni 2009 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall
-    dels senast den 16 juni 2009 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
-    dels anmäla sin avsikt att delta senast den 18 juni 2009 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under adress: Archelon Mineral AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 16 juni 2009 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 juni 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om kontantemission.
 8. Beslut om kvittningsemission.
 9. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital utökas till att utgöra lägst 1 280 000 kronor och högst 5 120 000 kronor. Uppgiften om lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i Bolaget skall justeras i motsvarande mån; lägst 32 000 000 och högst 128 000 000 aktier (varav A-aktier till ett antal av lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 och B-aktier till ett antal av lägst 30 000 000 och högst 120 000 000). Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att emittera högst 666 668 A-aktier och 62 770 986 B-aktier, om nominellt 4 öre, till en teckningskurs om 10 öre per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 537 506,16 kronor. För det fall emissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till sammanlagt 6 343 765,40 kronor. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna tillfaller, med företrädesrätt, samtliga A-och B-aktieägare som per den 3 juli 2009 (avstämningsdag) är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje A-aktieägare äger rätt att teckna två (2) nya A-aktier per varje en (1) A-aktie de innehar på avstämningsdagen. Vidare äger varje B-aktieägare rätt att teckna två (2) nya B-aktier per varje en (1) B-aktie de innehar på avstämningsdagen (s.k. primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall därefter erbjudas samtliga A- och B-aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). För det fall emissionen ej fulltecknas enligt ovan skall allmänheten och/eller institutionella placerare äga rätt teckna de resterande aktierna.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 1 051 090 A-aktier och 3 948 910 B-aktier till en teckningskurs om 10 öre per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med 200 000 kr. Rätten att teckna aktierna tillfaller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Borderline Resources AS och Patric Perenius. Betalning för tecknade aktier skall ske genom kvittning av bolagets skuld till nyss nämnda tecknare om 500 000 kr. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är ekonomiskt fördelaktigt för bolaget att kvitta bolagets skuld om 500 000 kronor mot utgivandet av nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande 10 öre/aktie. Stämmans beslut giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Fullständigt förslag till beslut under punkten 6-8 kommer från och med den 9 juni 2009 att i sin helhet hållas tillgängligt på bolagets kontor under adress Archelon Mineral AB (publ), Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets hemsida, www.archelon.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2009

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen