Nyheter & Investor relations

Årsredovisning 2009, Fullständiga förslag till beslut.

Årsredovisning 2009, Fullständiga förslag till beslut.

Ladda ner informationen:

pdf Archelon_årsredovisning_2009

pdf Fullständiga_förslag_till_beslut

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706-237390.


Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009

 •  Tidigare dotterbolaget Balkan Resources AB i förvärvsaffär.
 •  Stigande priser och ökad efterfrågan på järnmalm positivt för delägda
    järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB.
 •  Markmagnetiska mätningar visade höga utslag vid kopparprospektering.
 •  Koncernförhållande upphörde tredje kvartalet 2009.
 •  Gynnsam kursutveckling skapar övervärde i värdepappersportföljen.
 •  Företrädesemission tillförde cirka 3,6 Mkr.
 •  Resultatet före skatt uppgick till -2 698 Tkr, varav 318 Tkr under fjärde kvartalet.

  pdf archelon_bokslutskommunik_2009


2010-02-23 Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2010 kl. 13:00 på Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 3:e vån, i Göteborg.

Ladda ner kallelsen här:

pdf kallelse__arsstamma_archelon_2010


Pressmeddelande 2010-02-22

Pressmeddelande 2010-02-22  
Flaggningsmeddelande från Archelon Mineral AB

Archelon Mineral AB har sålt 3 100 000 aktier i Mineral Invest MII AB.
Kvarvarande innehav av MIIAB-aktier uppgår till 9 254 200 stycken, motsvarande
cirka 12,4 procent av aktiekapital och röster i Mineral Invest International AB.
 
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2010-02-22

Archelons styrelse föreslår utdelning i form av aktier i Mineral
Invest International MII AB

 
Styrelsen i Archelon föreslår kommande årsstämma att besluta om utdelning av
aktier i Mineral Invest International MII AB. För varje 18-tal aktier i Archelon
erhålls 1 aktie i MIIAB, med avrundning uppåt.
 
Antalet aktier i Archelon uppgår till 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier,
totalt 73 067 638 aktier. Förutsatt årsstämmans beslut om godkännande av styrelsens
förslag kommer cirka 4,06 miljoner aktier i MIIAB att delas ut. Baserat på MIIAB-
aktiens snittkurs under vecka 7 år 2010 är marknadsvärdet på utdelningen cirka 13,3
miljoner kronor. Både Archelon och MIIAB handlas på AktieTorget.
 
Årsstämman i Archelon Mineral AB äger rum torsdag den 25 mars 2010.
Föreslagen avstämningsdag för utdelning är den 1 april 2010.
 
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – september 2009

 • Listning av Mineral Invest International MII AB synliggör stora övervärden.
 • Markmagnetiska mätningar gav höga utslag i västra Värmland.
 • Arbetet med järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB fortskrider enligt plan.
 • Nyemission avslutad i augusti tillförde ca 3,6 Mkr.
 • Resultatet för perioden -3 016 Tkr.

 pdf archelon_q3-2009


Pressmeddelande 2009-11-18

Pressmeddelande 2009-11-18       
Flaggningsmeddelande från Archelon Mineral AB

Mineral Invest International MII AB (publ) har stämplat om sina aktier från tidigare uppdelning i A- aktier representerande 10 röster och B-aktier representerande 1 röst till aktier av samma slag, där varje aktie representerar 1 röst.
Archelon Mineral AB ägde före omstämplingen 3 333 340 A-aktier och 8 500 660 B-aktier i Mineral Invest International MII AB.
Efter omstämpling äger Archelon Mineral AB 11 834 000 aktier i bolaget.
Före omstämpling motsvarade Archelons aktieinnehav 49,98 procent av rösterna och 22,03 procent av aktiekapitalet i Mineral Invest International MII AB.
Efter omstämpling motsvarar aktieinnehavet 22,03 procent av såväl aktiekapital som röster.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2009-09-11

NY GULDMINERALISERING PÅTRÄFFAD I PROJEKTET SOLVIK
Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB äger med lika delar 50/50 projektet Solvik i

Bengtsfors kommun, norra Dalsland.
Geologiskt fältarbete utfört under 2009 visar tillsammans med tidigare utfört arbete att
guldprojektet Solvik innehåller ett stort antal guldmineraliseringar inom en 17 km lång zon
med nord-sydlig utsträckning omfattande även Årjängs kommun i sydvästra Värmland.
Uppmuntrande resultat från årets provtagningar indikerar att det inom projektets norra del,
Egenäs, finns en större mineralisering än vad tidigare mätningar antytt. Ett 500 m långt
område med ett system av kvartsgångar har undersökts på Egenäs genom geologiskt
fältkartering och provtagning av häll och morän. Guldinnehållet i hällproverna är varierande
upp till 3 g /ton. Systemet av kvartsgångar har en lokal nordväst-sydostlig orientering där
individuella kvartsgångar har en utbredning i olika varierande riktningar.
Mineraliseringen på Egenäs är öppen såväl i bredd som längd. Nya prover är inlämnade till
analys för att definiera guldanomalins utbredning i morän.

Vid Bogenäs mellan Egenäs och Solvik har tidigare påträffats block med guldinnehåll på
upp till 8 g /ton. Under årets fältarbeten har det i samma område påträffats fler
guldmineraliserade kvartsgångar och block med upp till 3 g Au/ton.

Projektet Solvik ligger inom det så kallade Vänern-Mjösa Gold Belt som innehåller ett stort
antal kända guldmineraliseringar. Några av dessa har varit föremål för brytning varav den
senaste var Harnäsgruvan, ca 5 km norr om Egenäs, som var i drift under 1990-talet.
Vänern-Mjösa Gold Belt är underprospekterat och nya guldmineraliseringar lär kunna
påträffas med relativt begränsade insatser.
IGE Nordic AB är operatör för projektet Solvik med IGE Nordics chefsgeolog Benny
Mattsson som projektledare. Benny Mattsson är Qualified Person (QP) genom SveMin.
Archelon Mineral AB är listat på AktieTorget. För mer information se www.archelon.se

IGE Nordic AB är ett helägt dotterbolag till International Gold Exploration IGE AB som är
listat på Oslobörsen. För mer information se www.igenordic.se

Göteborg den 11 september 2009

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

pdf 2009-09-11_pressmeddelande_solviks_guldmineralisering


Pressmeddelande 2009-09-03

Pressmeddelande 2009-09-03       
Omvandling av Archelon BTA till aktier

Den 7 september 2009 är sista dagen för handel med Archelon Mineral AB betalda tecknade aktie (ARCH BTA B) före omvandling till aktie (ARCH B).

Stoppdagen/avstämningsdag är den 10 september 2009.

ISIN-koden är SE0002912352
Orderboks-ID är 67226

Det är 35 682 145 nya B-aktier samt 666 666 A-aktier som registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive depå den 14 september 2009.

Totalt antal aktier efter omvandlingen av de betalda tecknade aktierna är 73 067 638 aktier, varav 2 051 090 ej listade A-aktier.

Göteborg den 3 september 2009

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – juni 2009

Delårsrapport januari – juni 2009

 • Projektportföljen med intressebolag expanderar.
 • Dotterbolaget Balkan Resources AB namnändrat till
  Mineral Invest International MII AB.
 • Nyemission under juli-augusti tillförde ca 3,6 Mkr.
 • Koncernens resultat för perioden -2 947 Tkr (-600 Tkr).

  pdf archelon_q2_2009