Nyheter & Investor relations

Delårsrapport januari – mars 2009

 • Prospekteringsportfölj utvärderas med uppmuntrande resultat.
 • Dotterbolaget Balkan Resources fokuserar på guld i Serbien.
 • Intressebolaget Nordic Iron Ore har stor potential.
 • Förslag om nyemission.
 • Koncernens resultat för perioden -1 477 Tkr (-662 Tkr).

pdf archelon_q1-2009


2009-05-06 Stämmokommuniké

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCHELON MINERAL AB

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 5 maj 2009 hållit årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2008. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2008 och att årets vinst balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Styrelseval och arvoden
Vid bestämmande av antalet styrelseledamöter beslutades att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och Piers Gormly. Ordinarie styrelseledamoten och ordföranden My Simonsson avböjde omval. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt högst 128 400 kronor, att fördelas enligt beslut av styrelsen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden
Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 15 859 414 aktier varav högst 15 692 747 B-aktier och högst 166 667 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 3 171 882 aktier varav högst 3 138 549 B-aktier och högst 33 333 A-aktier.

Övrigt
Årsredovisning för år 2008 kan rekvireras från Archelon. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.archelon.se. Delårsrapport för perioden januari – mars 2009 lämnas onsdagen den 20 maj 2009.

Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390. pdf stammokommunike_archelon_mineral_ab_20090505


Pressmeddelande 2009-03-20 Balkan Resources – undersökningar visar betydande mängder guld

Balkan Resources – undersökningar visar betydande mängder guld.

Archelon Minerals dotterbolag Balkan Resources genomför för närvarande
en nyemission i syfte att starta provbrytning av guld i Serbien. Efter positiva
resultat i samband med 2008 års undersökningar har bolaget beslutat utöka
sina tillståndsområden. En ansökan har lämnats in till myndigheterna och
positivt svar förväntas de närmaste månaderna.
Tidigare beräkningar av det nya området, utförda av geologiska fakulteten vid
Belgrads universitet, visar att det finns betydande mängder alluvialt guld.
Snitthalten i de alluviala avlagringarna, vars volym är ca 30 miljoner m3, har
bedömts ligga på ca 0,3 g/m3, vilket betyder ca nio ton guld. Regionen är sedan
länge känd för sina rika mineralfyndigheter, främst guld och koppar.

Genom nyemissionen i Balkan Resources skapas möjlighet att visa de stora
mervärden som ligger i bolagets koncessioner. Befintliga aktieägare i Balkan
Resources har företräde och får teckna sju nya aktier på tio gamla.
Teckningskursen är 0,45 kr per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget 5,2 Mkr.

Även allmänheten inbjuds att delta i emissionen och kan teckna i poster om
10 000 aktier, dvs 4 500 kr per post. Aktieägarna i Archelon kommer att beviljas
viss förtur. Avstämningsdag för rätt att delta är den 20 mars 2009. Teckning sker
under perioden 26 mars – 9 april 2009.

Emissionen omfattar totalt 11 555 600 aktier med nominellt värde 0,04 kr per
aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 462 224 kr.

Efter genomförd emission planeras en listning av Balkan Resources aktie på
marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Emissionen administreras Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Anmälningssedlar, villkor och anvisningar samt informationsfolder
kommer att finnas tillgängliga i samband med första teckningsdagen på
bolagets hemsida www.balkanresources.se

För mer information vänligen kontakta Tore Hallberg, VD för Archelon Mineral AB,
eller Reijo Hämäläinen, VD för Balkan Resources AB. Tel 031-13 11 90
 

pdf 2009-03-20_pressmeddelande_emission_balkan_resources 20/03/2009,17:41 31.51 Kb


Bokslutskommuniké 2008

 • Positiva resultat i guldprojektet Solvik stärker områdets potential.
 • Dotterbolaget Balkan Resources testar utvinning av alluvialt guld i Serbien.
 • Finansoron sänker värdet på investeringar i råvarubolag.
 • Intressebolaget Trollhättan Mineral planerar för listning.
 • Byte av marknadsplats till AktieTorget den 1 december 2008.
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 539 Tkr (-4 812 Tkr), varav
  -4 036 Tkr (-1 375 Tkr) under fjärde kvartalet.

pdf archelon_mineral_bokslutskommunik_2008 110.70 Kb


Delårsrapport januari – september 2008

 • Lovande prospekteringsresultat i dotterbolaget Balkan Resources koncessioner i Serbien.
 •  Nya kärnborrhål samt häll- och moränprover visar på förlängning av guldmineraliseringen i Solvik. Ytterligare två nya fynd stärker områdets potential.
 • Koncernens resultat för perioden 497 Tkr (-3 437 Tkr).

pdf archelon_q3-2008 20/11/2008,12:53 158.52 Kb


Pressmeddelande 2008-11-20 Archelon Mineral AB listas på AktieTorget

Archelon Mineral AB listas på AktieTorget

 
Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ) har beslutat att lista bolagets aktie på Aktietorget.

Sista handelsdag på Nordic MTF blir fredag 28 november 2008. Första handelsdag på AktieTorget blir måndagen den 1 december 2008. Bolagets aktie får kortnamnet ”ARCH B” på AktieTorget. En handelspost är 5 000 aktier.

I en kommentar säger VD Tore Hallberg: "byte av handelsplats till AktieTorget innebär att Archelon-aktien kommer att omfattas av regler för budplikt, informationskrav om närståendeaffärer och insynsregister. Det innebär ökad trygghet för våra aktieägare”. Vi ser fram emot att arbeta med AktieTorget och vill tacka NGM AB och Thenberg & Kinde Fondkommission AB för gott samarbete under den tid bolaget varit listat på Nordic MTF/Göteborgslistan."

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190

pdf 2008-11-20_pressmeddelande_listbyte_aktietorget 20/11/2008,16:59


Delårsrapport januari - juni 2008

Nordic Iron Ore AB bildat för samarbete om järnmalm.
Ökad aktivitet i intressebolaget Trollhättan Mineral AB.
Guldprospekteringen i Solvik utvidgas med nya undersökningstillstånd.
Nyemission i dotterbolaget Balkan Resources genomförd utan fullteckning.
Koncernens resultat för perioden -600 Tkr (-2 398 Tkr).

Archelon_Q2-2008.pdf [Adobe Acrobat PDF - 143.29 KB]