Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2021-04-22

Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 (”Bolaget” eller
”Archelon”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 10.00 i bolagets
lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

PM Archelon 2021 04 22 Kallelse till Årsstämma 2021 klar


Fullmaktsformulär


Fullständiga förslag till beslut


Pressmeddelande 2021-04-13

Archelon AB (publ) senarelägger årsstämma

Archelon AB (publ) (”Archelon”) planerade att hålla årsstämma den 19 maj 2021. Datum för årsstämman ändras till den 25 maj 2021.
Archelon har, som informerats i separat pressmeddelande, idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK (”Transaktionen”). Avtalet förutsätter bl.a. godkännande på Archelons årsstämma. Innan förvärvet av Qlosr genomförs skall samtliga tillgångar och nuvarande verksamhet i Archelon överföras till Archelons nybildade, helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 168251 unät Archelon Natural Resources AB (publ) att därefter delas ut till aktieägarna i Archelon.

Att införskaffa nödvändiga dokument och underlag för Transaktionens genomförande kräver tid vilket föranleder styrelsen att ändra datum för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2021-04-13

Archelon AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB

Archelon AB (publ) ("Archelon") har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK. Archelons nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Archelon och därefter delas ut till Archelons aktieägare.

Ladda ner hela pressmeddelande här:

Archelon PM - omvänt förvärv_2021-04-13 klar


Pressmeddelande 2021 02 18

ARCHELON AB (publ)
Bokslutskommuniké 2020

 

Sammanfattning koncern av perioden oktober till december

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr .
• Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -875 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2020 koncern

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
• Rörelseresultatet uppgick till – 2 826 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -2 581 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,015 kr.


Sammanfattning moderbolag av perioden oktober till december

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -863 Tkr (-699 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -864 Tkr (-699 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2020 moderbolag

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2 815 Tkr (-2 868 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -2 836 Tkr (-1950 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,017 kr (-0,02 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


VD-kommentar
Bäste aktieägare,

 

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

Archelon genomförde sommaren 2020 en företrädesemission av uniträtter av serie A och B. Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B. Varje unit, oavsett serie, emitterades till en kurs om 0,04 kr/unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie. Teckningsperioden avslutades den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till 163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner löpte från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A medförde rätten att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B medförde rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna skulle (oavsett serie) motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021 då utnyttjandekursen fastställdes till 0,025 kronor/aktie.

Styrelsen i Archelon beslutade i juni 2020, att av huvudägarna i Goldore Sweden AB (publ), (”Goldore”) förvärva cirka 63 procent av samtliga röster i Goldore där hela Goldore värderades till 2 500 000 kr. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgick till 1 563 019,86 kronor och erlades genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp som i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kvittades mot 22 328 854 nyemitterade units av serie B i Archelon. Varje unit bestod av en (1) aktie av serie B med en teckningskurs om 0,07 kronor/aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Teckningsoptionerna gav rätt att teckna B-aktier på samma villkor som i den tidigare genomförda företrädesemissionen enligt ovan.

Archelons ägarandel i Goldore kom därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av antalet röster till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av antalet röster i Goldore. Goldore blev därmed ett dotterbolag och koncernförhållande uppstod. Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering.

De stora förväntningar som ställts på Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”) ser ut att nu kunna vara infriade. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien och i ett omfattande kärnborrningsprogram påvisat mycket höga guldhalter i en extremt rik mineralisering. Akobo listades på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen, den 28 januari 2021 där handeln i aktien sker genom respektive aktieägares mäklarsystem. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom uppenbarats. Under 2020 har ytterligare fältinsatser genomförts.

Archelon har genom åren startat ett antal bolag i egen regi eller tillsammans med partners. Archelon har vid ett flertal tillfällen delat ut aktier i dessa till Bolagets aktieägare och därmed skapat förutsättningar för listning på marknadsplats för aktiehandel.

Därigenom skapar Archelon omsättningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav avyttras successivt och intäkterna investeras i nya projekt.

Göteborg i februari 2021
Tore Hallberg


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i juli 2020 samt teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 (tillsammans ”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets förvärv av aktier i dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) hade löptid till och med den 12 februari 2021. 87,17 procent av Teckningsoptionerna utnyttjades vilket tillförde Archelon cirka 5,5 miljoner kronor före kostnader. Antalet aktier i Archelon ökade därmed med 5 948 156 från 5 948 157 till 11 896 313 och antalet aktier av serie B i Archelon ökade med 215 361 782 från 231 232 758 till 446 594 540. Aktiekapitalet ökade med cirka 1 514 418,97 SEK från cirka 1 623 023,71 SEK till cirka 3 137 442,68 SEK.

 

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 20 maj 2021.
Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 19 augusti 2021.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2021.
Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 17 februari 2022.
Årsstämman planeras äga rum den 19 maj 2021

 

Göteborg den 18 februari 2021
Archelon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl 0830.

 

Archelon Bokslutskommuniké 2020 21 02 18 klar


Pressmeddelande 2021-02-16

Archelon AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner.

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i juli 2020 samt teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 (tillsammans ”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets förvärv av aktier i portföljbolaget Goldore Sweden AB (publ). Under perioden 25 januari till och med 12 februari 2021 hade innehavaren av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 221 309 938 aktier, varav 5 948 156 aktier av serie A samt 215 361 782 aktier av serie B, genom nyttjande av 5 948 156 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, 170 704 074 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B samt 44 657 708 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,17 procent. Archelon tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Archelon tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier av serie A i Archelon öka med 5 948 156 från 5 948 157 till 11 896 313 och antalet aktier av serie B i Archelon ökar med 215 361 782 från 231 232 758 till 446 594 540. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 514 418,97 SEK från cirka 1 623 023,71 SEK till cirka 3 137 442,68 SEK.

”Jag är mycket nöjd med den höga teckningsgraden. Det visar att Archelon har ett stort stöd hos aktieägarna.” säger bolagets vd Tore Hallberg

 

För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2021-02-02

Mangold Insight har släppt analys av Archelon AB (publ) Archelon AB (publ) (”Archelon” eller “Bolaget”) meddelar att Mangold Insight har släppt analys av Bolaget.

För att läsa analysen i sin helhet https://insight.mangold.se/analysis/archelon/

För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ) Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-02-01

Rättelse: Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021 B1 samt TO 2020/2021 B2

Rättelsen avser felaktigt antal teckningsoptioner då teckningsoptioner av serie TO
2020/2021 B2 inte räknats in. Antalet teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2
är 44 657 708. Teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 har inte varit föremål
för handel.

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 21 januari 2021, fastställt
kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021
B1 samt för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2 (”Teckningsoptionerna”).
Nyttjandekursen uppgår till 0,025 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av
Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 6,3 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, vid
fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,025 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 25 januari till och med 12 februari 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-01-27

Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB listas på Euronext
NOTC

Akobo Minerals AB (publ), Akobo, listas på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen,
torsdag den 28 januari 2021 med ticker kod ”Akobo”.

Antalet aktier i Akobo är ca 34,4 miljoner st och baserat på senaste emissionskurs 2,50
kr uppskattas bolagets marknadsvärde till ca 90 miljoner kr. Archelon äger ca 1,7
procent av aktierna i Akobo.
Archelon AB (publ) (Archelon) har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons
aktieägare.

Handel i aktien sker genom respektive aktieägares mäklarsystem.
Akobo bedriver guldprospektering i sydvästra Etiopien och har under 2020 genom ett
omfattande kärnborrningsprogram påvisat häpnadsväckande höga guldhalter.
Borrprogrammet fortgår med ökad aktivitet med avsikt att bekräfta utvinnbara
tillgångar. Se även akobominerals.com

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2021-01-25

Archelon meddelar att Insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i Archelon avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i Archelons företrädesemission.

”Vi har under 2020 skapat förutsättningar för en framgångsrik utveckling i Archelon där flera av våra olika projekt och innehav befinner sig i en gynnsam fas. 2021 kan i detta avseende bli ett skördeår.” säger Archelons vd Tore Hallberg

Styrelseordförande Patric Perenius och Tore Hallberg meddelar att de avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier. Tillsammans äger Patric och Tore 5 948 156 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A.

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,025 SEK, vilket kommunicerades av Archelon den 22 januari 2021. En (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie A, en (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i Archelon under perioden 25 januari till och med den 12 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se
Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2021-01-21

Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A och TO 2020/2021 B

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 21 januari 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A samt för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,025 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandekurs: 0,025 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 25 januari till och med 12 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se
Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.