Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2020-05-14

Översikt perioden januari till mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
    Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Archelon har under perioden fortsatt utvärderingen av den nya geokemiska prospekteringsmetoden med uppföljande fältbesök.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet ett kärnborrningsprogram som redovisar mycket goda resultat. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo Minerals AB till Archelons aktieägare.

Under årets första kvartal har vi drabbats av Coronapandemin med stora konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande samt för världsekonomin. Archelon är naturligtvis också negativt påverkat, inte minst då vi ser att våra olika aktieinnehav, oavsett om det är listade eller olistade aktier, sjunkit i värde.

Vi sitter många i samma båt och vi delar säkert alla förhoppningen om att Coronakrisen snart kan vara över och att våra samhällen successivt återhämtar sig.

Samtidigt visar historien att tider av oro och förändring kan leda till nya affärsmöjligheter och detta är något som styrelsen i Archelon i rådande stund fokuserar på. Styrelsen har efter rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2020 för beslut om nyemission där emissionslikviden bland annat kan komma användas till förvärv av bolag eller projekt.

Göteborg den 14 maj 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen:
-Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 20 augusti 2020.
-Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020.
-Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 09.00.


PM Archelon Kallelseextra bolagsstämma 2020-06-11

PM Archelon Kallelseextra bolagsstämma 2020 06 11 ny klar


Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2020, dels senast kl. 16.00 den 8 maj 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 8 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning Archelon AB • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg • Tel 031-13 11 90 • info@archelon.se • www.archelon.se
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 8
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 100 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvoderas med 50 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att välja Moore KLN AB till bolagets revisor. Moore KLN AB har meddelat att, för de fall de väljs som revisor i bolaget, kommer de utse Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 52 500 000 aktier, varav högst 51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets Archelon AB • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg • Tel 031-13 11 90 • info@archelon.se • www.archelon.se nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 11 300 000 aktier varav högst 300 000 Aaktier och högst 11 000 000 B-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i april 2020
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta VD Tore Hallberg, tel 031 131190, 0706 237390, tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-02-13

Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
• Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har under 2019 varit engagerat i ett antal olika projekt och bolag i varierande mognadsfas där målsättningen är att utveckla dessa till framtida lönsamma och självständiga verksamheter inom sektorn georesurser.

Flera av dem sorteras bort då de inte förefaller kunna nå uppsatta mål inom rimliga tidsgränser och ekonomiska ramar.

Vissa satsningar bedöms representera den potential som eftersträvas och blir därför föremål för fortsatta insatser.

Ett sådant exempel är Archelons satsning på analyser och tolkningar av existerande data avseende sällsynta jordartsmetaller som i ett antal områden följts upp med provtagning i egen regi. En för Sverige, enligt vår vetskap, ny geokemisk metod för basprospektering har av oss under 2019 tagits i användning vilken förefaller ge betydande tidsvinster till lägre kostnader. Metoden är årstidsoberoende vilket skänker den ytterligare fördelar. En fortsatt utvärdering av metoden kommer att ske under 2020.

Archelon har genom åren startat ett antal bolag i egen regi eller tillsammans med partners. Archelon har vid ett flertal tillfällen delat ut aktier i dessa till Bolagets aktieägare och därmed skapat förutsättningar för listning på marknadsplats för aktiehandel.

Därigenom skapar Archelon omsättningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav avyttras successivt och intäkterna investeras i nya projekt.

2019 var i mångt och mycket ett år då synliga och konkreta framsteg inte redovisats.

2020 och de närmaste åren framöver har goda förutsättningar att ge positiva avtryck i Bolagets ekonomiska utveckling. Självklart kommer även möjligheten att förvärva närbesläktade bolag vidare evalueras.

Göteborg i februari 2020

Tore Hallberg

 


 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod tagits i användning avrapporterades med goda resultat.

Kommande Rapporttillfällen

-Delårsrapport för första kvartalet 2020 lämnas den 14 maj 2020
-Delårsrapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20 augusti 2020
-Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 lämnas den 19 november 2020
-Bokslutskommuniké för 2020 lämnas den 18 februari 2021
-Årsstämman planeras äga rum den 14 maj 2020

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2019-08-22

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
-Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2019
-Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Archelon har huvudsakligen varit engagerat i det positivt framskridande
prospekteringsarbete som utförs av intressebolaget Goldore Sweden AB (publ).
Resurser har även ägnats åt fältarbeten i Bergslagen vid prospektering efter sällsynta
jordartsmetaller.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta
råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera
dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver
kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan
existerande bolag inom verksamhetsområdet.
Under det första halvåret 2019 har Archelon varit fokuserat på intressebolaget Goldore
Sweden AB (publ), www.goldore.se. Goldore har i sitt prospekteringsarbete lagt stora
resurser på undersökningstillståndet Grundfors i Skellefteå kommun. Ett antal prover
Archelon AB  Södra Allégatan 13  413 01 Göteborg  Tel 031-13 11 90  info@archelon.se  www.archelon.se
har där tagits i ett system av kvartsgångar som i början av 1900-talet varit föremål för
brytning. Analyserna av dessa prover visar på betydande guldhalter vilket av Goldores
vd och tillika geolog bedöms vara en mycket god indikation på en möjlig närvaro av en
rik guldmineralisering. De prover som insamlats utgörs enbart av ytprover och det är
endast genom borrning som en eventuell brytvärd malm kan säkerställas. Archelon var
en av tre ursprungliga grundare till Goldore. Under hösten 2018 delade Archelon ut ca
25 procent av sitt innehav till Archelons aktieägare. Archelon ägande i Goldore uppgår
till 27,2 procent efter utdelningen
Ett annat bolag där Archelon engagerats är Akobo Minerals AB (publ),
www.akobominerals.com, där Archelon också gjorde en utdelning under slutet av 2018.
Akobo bedriver prospektering i Etiopien i ett område med påvisade guldförekomster.
Akobos plan är att inom relativt kort tid etablera ett eller flera mindre anrikningsverk i
anslutning till småskalig guldbrytning. Parallellt med detta planeras även en omfattande
kärnborrningskampanj. Archelons ägarandel i Akobo uppgår till 3,3 procent efter
utdelningen. Det prospekteringsarbete som fram till idag utförts tyder på att det i
licensområdet finns förutsättningar att bevisa betydande malmreserver för framtida
storskalig brytning. Genom åren har man investerat närmare 30 miljoner kronor i
projektet.
Archelon har även i egen regi under årets första sex månader fortsatt utvärderingen av
nya möjliga kommersiella förekomster av sällsynta jordartsmetaller i Sverige.
Det förtjänar även att nämnas att bolaget Arctic Roe of Scandinavia AB (Aros) i allt
ökande omfattning producerar så kallad rysk kaviar från stör i sin
vattenbruksanläggning i småländska Strömsnäsbruk. Archelon har varit aktieägare i
Aros sedan bolaget bildades. Kaviaren bedöms av experter och kännare vara av hög
kvalitet. Archelons ägarandel uppgår till 3,5 procent.
Sammanfattningsvis ser jag positivt på projektens fortsatta utveckling.
Göteborg den 22 augusti 2019
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 lämnas torsdagen den 13 februari 2020.
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se
Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl 0830.

Archelon Q2 2019 08 22 klar


Archelons intressebolag Goldore Sweden AB informerar om prospekteringsresultat

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun.

Goldore har bedrivit prospektering inom flera av bolagets olika undersökningstillstånd där särskilt projektområdet Grundfors tilldragit sig intresse. Grundfors är beläget 14 km från den gamla Bolidengruvan som enligt bergverkstatistik från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) producerade ca 4 miljoner oz guld ( 8 miljoner ton med snitthalt 15 gram guld per ton).

Analyser från fältarbeten i Grundfors redovisar enligt Goldore i enskilda prover från utgåendet av mineraliserade kvartsgångar halter upp till kring 100 gram guld per ton. Kanalprover över en mineraliserad kvartsgång med mäktighet av ca 0,7 meter höll som mest en halt på drygt 60 gram guld per ton. En begränsad mängd prover från massiva sulfider i kvartsgångarna, uppvisar halter från 6 till 7 gram guld per ton. Enligt Goldore är informationen ännu mycket knapphändig och visar enbart att vidare arbeten är motiverade.

Småskalig gruvbrytning under namnet Krångfors pågick i Grundfors i början av förra seklet. Enligt data hämtade ur tillgänglig litteratur uppgick uttaget år 1934 till bara 60 ton med en genomsnittlig halt på 30 gram guld per ton.

”De arbete vi fram till idag utfört i projektområdet Grundfors motiverar mer än väl fortsatta undersökningar med mål att definiera en kommersiellt brytvärd förekomst och vi ser med tillförsikt fram emot vidare resultat från Grundfors och våra andra projektområden”, säger Goldores Vd Anders West. För mer information om Goldore hänvisas till bolagets hemsida www.goldore.se

Archelon deltog som pådrivande part i bolagets bildande. Under 2018 delade Archelon ut ca 25 procent av sitt ursprungliga innehav till Archelons aktieägare. Archelons ägarandel i Goldore uppgår till 27,2 procent efter utdelningen.

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2019-05-16

Delårsrapport januari – mars 2019

Översikt perioden januari till mars 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr).

– Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr).

– Resultatet efter skatt uppgick till - 728 Tkr (-429 Tkr).

– Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

Archelon har under första kvartalet fortsatt utvärderingen av nypublicerade geokemiska och geofysiska data, huvudsakligen från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Ett antal särskilt intressanta områden har kunnat identifieras. Fältarbete bestående av kartering samt geokemisk provtagning i väl avgränsade områden i Bergslagen har under perioden inletts.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Bland Archelons olika innehav är Goldore den aktiepost som i närtid bedöms kunna utvecklas mest positivt.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling. Goldore är ett sådant exempel. Archelon AB  Södra Allégatan 13  413 01 Göteborg  Tel 031-13 11 90  info@archelon.se  www.archelon.se

Under innevarande år finns även stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) där Archelon under 2018 också gjorde en utdelning

Göteborg den 16 maj 2019

Tore Hallberg

 

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 22 augusti 2019.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019.

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 13 februari 2020.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 0830.

 

Q1 2019 klar


Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den
15 maj 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2019, dels senast kl. 16.00
den 9 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd senast den 9 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

 

Punkt 8
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 93 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvoderas med 46 500 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 52 500 000 aktier, varav högst 51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 11 300 000 aktier varav högst 300 000 Aaktier och högst 11 000 000 B-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Göteborg i april 2019
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta
VD Tore Hallberg, tel 031 131190, tore.hallberg@archelon.se

 

Fullmaktsformulär_2019


ARCHELON AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Översikt perioden oktober till december
-Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr).

Översikt perioden januari till december
-Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -2 512 Tkr (-5 415 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till 756 Tkr (-1 594 Tkr).
-Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).

pdfBokslutskommunike_2018.pdf


Pressmeddelande 2019-02-01

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Akobo Minerals AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Det fastställda värdet är 0,16 kr per utdelad aktie.

Archelon AB (publ) (”Archelon”) har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet på de utdelade aktierna i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”) som beslutades på extra bolagsstämma den 8 november 2018. Skatteverket har meddelat att det skattepliktiga värdet av denna utdelning skall uppgå till 0,16 kr per aktie. Värdet på de utdelade aktierna om 0,16 kr per aktie gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se