Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2019-08-22

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
-Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2019
-Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Archelon har huvudsakligen varit engagerat i det positivt framskridande
prospekteringsarbete som utförs av intressebolaget Goldore Sweden AB (publ).
Resurser har även ägnats åt fältarbeten i Bergslagen vid prospektering efter sällsynta
jordartsmetaller.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta
råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera
dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver
kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan
existerande bolag inom verksamhetsområdet.
Under det första halvåret 2019 har Archelon varit fokuserat på intressebolaget Goldore
Sweden AB (publ), www.goldore.se. Goldore har i sitt prospekteringsarbete lagt stora
resurser på undersökningstillståndet Grundfors i Skellefteå kommun. Ett antal prover
Archelon AB  Södra Allégatan 13  413 01 Göteborg  Tel 031-13 11 90  info@archelon.se  www.archelon.se
har där tagits i ett system av kvartsgångar som i början av 1900-talet varit föremål för
brytning. Analyserna av dessa prover visar på betydande guldhalter vilket av Goldores
vd och tillika geolog bedöms vara en mycket god indikation på en möjlig närvaro av en
rik guldmineralisering. De prover som insamlats utgörs enbart av ytprover och det är
endast genom borrning som en eventuell brytvärd malm kan säkerställas. Archelon var
en av tre ursprungliga grundare till Goldore. Under hösten 2018 delade Archelon ut ca
25 procent av sitt innehav till Archelons aktieägare. Archelon ägande i Goldore uppgår
till 27,2 procent efter utdelningen
Ett annat bolag där Archelon engagerats är Akobo Minerals AB (publ),
www.akobominerals.com, där Archelon också gjorde en utdelning under slutet av 2018.
Akobo bedriver prospektering i Etiopien i ett område med påvisade guldförekomster.
Akobos plan är att inom relativt kort tid etablera ett eller flera mindre anrikningsverk i
anslutning till småskalig guldbrytning. Parallellt med detta planeras även en omfattande
kärnborrningskampanj. Archelons ägarandel i Akobo uppgår till 3,3 procent efter
utdelningen. Det prospekteringsarbete som fram till idag utförts tyder på att det i
licensområdet finns förutsättningar att bevisa betydande malmreserver för framtida
storskalig brytning. Genom åren har man investerat närmare 30 miljoner kronor i
projektet.
Archelon har även i egen regi under årets första sex månader fortsatt utvärderingen av
nya möjliga kommersiella förekomster av sällsynta jordartsmetaller i Sverige.
Det förtjänar även att nämnas att bolaget Arctic Roe of Scandinavia AB (Aros) i allt
ökande omfattning producerar så kallad rysk kaviar från stör i sin
vattenbruksanläggning i småländska Strömsnäsbruk. Archelon har varit aktieägare i
Aros sedan bolaget bildades. Kaviaren bedöms av experter och kännare vara av hög
kvalitet. Archelons ägarandel uppgår till 3,5 procent.
Sammanfattningsvis ser jag positivt på projektens fortsatta utveckling.
Göteborg den 22 augusti 2019
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 lämnas torsdagen den 13 februari 2020.
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se
Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl 0830.

Archelon Q2 2019 08 22 klar


Archelons intressebolag Goldore Sweden AB informerar om prospekteringsresultat

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun.

Goldore har bedrivit prospektering inom flera av bolagets olika undersökningstillstånd där särskilt projektområdet Grundfors tilldragit sig intresse. Grundfors är beläget 14 km från den gamla Bolidengruvan som enligt bergverkstatistik från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) producerade ca 4 miljoner oz guld ( 8 miljoner ton med snitthalt 15 gram guld per ton).

Analyser från fältarbeten i Grundfors redovisar enligt Goldore i enskilda prover från utgåendet av mineraliserade kvartsgångar halter upp till kring 100 gram guld per ton. Kanalprover över en mineraliserad kvartsgång med mäktighet av ca 0,7 meter höll som mest en halt på drygt 60 gram guld per ton. En begränsad mängd prover från massiva sulfider i kvartsgångarna, uppvisar halter från 6 till 7 gram guld per ton. Enligt Goldore är informationen ännu mycket knapphändig och visar enbart att vidare arbeten är motiverade.

Småskalig gruvbrytning under namnet Krångfors pågick i Grundfors i början av förra seklet. Enligt data hämtade ur tillgänglig litteratur uppgick uttaget år 1934 till bara 60 ton med en genomsnittlig halt på 30 gram guld per ton.

”De arbete vi fram till idag utfört i projektområdet Grundfors motiverar mer än väl fortsatta undersökningar med mål att definiera en kommersiellt brytvärd förekomst och vi ser med tillförsikt fram emot vidare resultat från Grundfors och våra andra projektområden”, säger Goldores Vd Anders West. För mer information om Goldore hänvisas till bolagets hemsida www.goldore.se

Archelon deltog som pådrivande part i bolagets bildande. Under 2018 delade Archelon ut ca 25 procent av sitt ursprungliga innehav till Archelons aktieägare. Archelons ägarandel i Goldore uppgår till 27,2 procent efter utdelningen.

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2019-05-16

Delårsrapport januari – mars 2019

Översikt perioden januari till mars 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr).

– Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr).

– Resultatet efter skatt uppgick till - 728 Tkr (-429 Tkr).

– Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

Archelon har under första kvartalet fortsatt utvärderingen av nypublicerade geokemiska och geofysiska data, huvudsakligen från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Ett antal särskilt intressanta områden har kunnat identifieras. Fältarbete bestående av kartering samt geokemisk provtagning i väl avgränsade områden i Bergslagen har under perioden inletts.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Bland Archelons olika innehav är Goldore den aktiepost som i närtid bedöms kunna utvecklas mest positivt.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling. Goldore är ett sådant exempel. Archelon AB  Södra Allégatan 13  413 01 Göteborg  Tel 031-13 11 90  info@archelon.se  www.archelon.se

Under innevarande år finns även stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) där Archelon under 2018 också gjorde en utdelning

Göteborg den 16 maj 2019

Tore Hallberg

 

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 22 augusti 2019.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019.

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 13 februari 2020.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 0830.

 

Q1 2019 klar


Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den
15 maj 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2019, dels senast kl. 16.00
den 9 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd senast den 9 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

 

Punkt 8
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 93 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvoderas med 46 500 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägare representerande ca 29 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 52 500 000 aktier, varav högst 51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 11 300 000 aktier varav högst 300 000 Aaktier och högst 11 000 000 B-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Göteborg i april 2019
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta
VD Tore Hallberg, tel 031 131190, tore.hallberg@archelon.se

 

Fullmaktsformulär_2019


ARCHELON AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Översikt perioden oktober till december
-Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr).

Översikt perioden januari till december
-Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -2 512 Tkr (-5 415 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till 756 Tkr (-1 594 Tkr).
-Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).

pdfBokslutskommunike_2018.pdf


Pressmeddelande 2019-02-01

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Akobo Minerals AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Det fastställda värdet är 0,16 kr per utdelad aktie.

Archelon AB (publ) (”Archelon”) har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet på de utdelade aktierna i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”) som beslutades på extra bolagsstämma den 8 november 2018. Skatteverket har meddelat att det skattepliktiga värdet av denna utdelning skall uppgå till 0,16 kr per aktie. Värdet på de utdelade aktierna om 0,16 kr per aktie gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Översikt perioden januari till september 2018
- Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

pdfArchelon_Q3-2018.pdf


Pressmeddelande 2018-11-21

Archelons intressebolag Goldore Sweden AB genomför nyemission

Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) genomför en publik nyemission med teckningstid från den 22 november 2018 till den 7 december 2018.

Goldore är ett ungt prospekteringsbolag med lovande undersökningstillstånd i Sverige. Bolaget fokuserar främst på guld och har undersökningstillstånd omfattande ädelmetaller, diamant och legeringsmetaller.

Archelon är en av Goldores tre ursprungliga grundare. Archelon äger efter höstens utdelning av Goldore-aktier ca 27 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Nyemissionen är öppen för allmänheten, vid överteckning kommer Goldores ca 3 000 aktieägare erbjudas förtur vid tilldelning. Totalt emitteras 3 000 000 B-aktier till kursen 0,90 kr per aktie. Det totala antalet aktier i Goldore uppgår före emissionen till 10 450 000 st varav 1 000 000 A-aktier och 9 450 000 B-aktier vilket ger ett bolagsvärde på 9 405 000 kr.

För mer information om Goldore och emissionen hänvisas till bolagets hemsida www.goldore.se eller kontakta Goldores vd Anders West på 0720 128698.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-11-08

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Bolaget”) har den 8 november 2018 hållit extra
bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om utdelning av aktier i Akobo Minerals AB (publ)
Extra bolagsstämman fattade beslut om utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo Minerals AB
(publ), org nr 559148-1253 (”Akobo”). Utdelningen motsvarar ca 70 procent av Bolagets
samtliga aktier i Akobo.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 19 november 2018. Den som är registrerad
som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i
Akobo per varje 8 aktier i Bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske nedåt. Stämmans beslut om utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo
motsvarar ett belopp om 87 782 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i Akobo, dvs.
cirka 0,0067 kronor per aktie. Vidare har stämman beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5
§ § och kan därmed konstatera att, efter den av extra bolagsstämman 2018-08-28 beslutade
utdelningen av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ), står 833 442 kronor av det i den
senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet till bolagsstämmans
förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter
utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 745 660 kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra
stämman samt de fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Göteborg den 8 november 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.


Pressmeddelande 2018-10-23

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 november 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels senast kl. 16.00 den 1 november 2018 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 november 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Akobo Minerlas AB (publ).
7. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 13 076 691 aktier Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 (”Akobo”). Utdelningen motsvarar ca 70 procent av bolagets samtliga aktier i Akobo. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 19 november 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i Akobo per varje 8 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsens förslag till utdelning av 13 076 691 aktier i Akobo motsvarar ett belopp om 87 782 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i Akobo, dvs. cirka 0,0067 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att, efter den av extra bolagsstämman 2018-08-28 beslutade utdelningen av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ), står 833 442 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 745 660 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§ 1p aktiebolagslagen.

 

Ladda ner:

>>Fullmaktsformulär

>>Fullständiga förslag till beslut

Göteborg i oktober 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018.