Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2021-01-07

Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners
utnyttjandekurs

Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för
fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B som emitterades i samband med Archelon
AB (publ):s (”Archelon” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet
2020.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska, oavsett serie, uppgå till ett
belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B aktie under 10 handelsdagar närmast före den 21 januari 2021. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,01 SEK per aktie och högst 0,08 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Utnyttjandekursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 5 948 156 teckningsoptioner av serie 2020/2021 A samt
203 278 904 teckningsoptioner av serie 202/2021 B. En (1) teckningsoption av serie
2020/2021 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget under
perioden 25 januari till och med 12 februari 2021. En (1) teckningsoption av serie
2020/2021 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under
perioden 25 januari till och med 12 februari 2021.

Stängningskursen för Archelons B-aktie per den 5 januari 2021 uppgick till 0,04 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer
Archelon gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2020-11-19

Delårsrapport koncern 1 januari – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr .
• Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 706 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020
koncern
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
• Rörelseresultatet uppgick till - 761 Tkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till -505 Tkr.
• Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr.
.
Delårsrapport moderbolag 1 januari – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr (-2 169 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 972 Tkr (-1 251 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,008 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020

moderbolag
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -761 Tkr (-661 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -771 Tkr (258 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (0,002 kr).
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

 

VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade
projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter
få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom
direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom
verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar
Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett
tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till
intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och
finansiering i pågående och nya projekt.

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål
för investeringar eller direkta övertaganden.

Den 11 juni 2020 beslutades vid extra bolagsstämma i Archelon om en företrädesemission av
uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.
Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie
2020/2021 A.

Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2)
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner löper
från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av
serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje
teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B
i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio
(70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic
SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte
lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor.

Varje unit emitterades till en kurs om 0,04 kr/unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04
kronor per aktie. Teckningsperioden avslutades den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till
163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Styrelsen i Archelon beslutade i juni 2020, att av huvudägarna i Goldore Sweden AB (publ),
(”Goldore”) förvärva cirka 63 procent av samtliga röster i Goldore där hela Goldore
värderades till 2 500 000 kr. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgick till
1 563 019,86 kronor och erlades genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp
som i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kvittades mot
22 328 854 nyemitterade units i Archelon. Varje unit bestod av en (1) aktie av serie B
värdesatt till 0,07 kronor och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2.
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna B-aktier på samma villkor som i den tidigare
genomförda företrädesemissionen enligt ovan.

Archelons ägarandel i Goldore kom därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31
procent av antalet röster till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av antalet röster i
Goldore. Goldore blev därmed ett dotterbolag och koncernförhållande uppstod.

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd
huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.
Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av
Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk nr 1 i Lycksele kommun inom den så
kallade Guldlinjen har Goldore i mars 2020 träffat avtal med det brittiska företaget Horizon
Gold Ltd (Horizon) som kortfattat innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot
framtida ersättning och royalties beroende på resultaten av utfört arbete.

Undersökningstillståndet Vittanträsk har efter rapportperiodens utgång enligt avtalet överlåtits
till Horizon. Därmed kan Horizon starta fältarbetet i Vittanträsk säsongen 2021. Om deras
arbete når positivt resultat mottar Goldore aktier i Horizon till ett värde av USD 250 000 vid
positiv ”prefeasibility study” och därefter, förutsatt framtida produktion, 1% royalty som
Horizon kan köpa ut för en ersättning om USD 4 miljoner.

Efter rapportperiodens utgång har Goldore även beviljats undersökningstillstånd kallat
Ukonpalo nr 1 i Pajala kommun avseende konessionsmineralen koppar och guld.

De stora förväntningar som ställts på Akobo Minrals AB (publ) (”Akobo”) ser ut att kunna
infrias. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien och i ett omfattande
kärnborrningsprogram påvisat mycket höga guldhalter i en extremt rik mineralisering.
Mängden insamlad data kommer att evalueras för en beräkning av genomsnittlig guldhalt och
tonnage. Akobo planerar för en listning på en handelsplattform i Norge och denna process är
påbörjad. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk
information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett
antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom
uppenbarats. Under tredje kvartalet har ytterligare fältinsatser genomförts och insamlade
prover är föremål för analys.

Göteborg den 19 november 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se
Mangold Fondkommission AB är mentor till Archelon och kan nås på telefon
08 503 015 50 eller email ca@mangold.se

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl 0830.


Pressmeddelande 2020-08-31

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 31 augusti 2020 hållit
extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet
utgör lägst 1 600 0000 kronor och högst 6 400 000 kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och
dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktier kan utges till ett
antal av högst 932 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 932 000 000. Antalet aktier skall
vara lägst 233 000 000 och högst 932 000 000.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
Archelon har i juni 2020 träffat avtal med huvudägarna (”Säljarna”) i Goldore Sweden AB
(publ) (”Goldore”) om förvärv av deras aktieinnehav i bolaget. Archelon äger sedan tidigare
cirka 31 procent av samtliga röster i Goldore, efter förvärvet ökar innehavet till 94 procent av
samtliga röster. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgår till 1 563 019,86 kronor
och ska erläggas genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas
mot 22 328 854 nyemitterade units av serie B i Archelon. Med anledning av det ovan nämnda
beslutade stämman att genomföra en nyemission av units av serie B riktad till Säljarna på
följande villkor:

1. Varje unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av
serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier av serie B och högst
44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan ges ut.
2. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst ca 152 796,347922 kronor genom
emission av högst 22 328 854 B-aktier. Vidare kan högst 44 657 708 teckningsoptioner
emitteras av serie 2020/2021 B2 varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca
305 592,695844 kronor vid konvertering av teckningsoptionerna till aktier.
3. Varje unit emitteras till en kurs av 0,07 kronor per unit, vilket motsvarar en
emissionskurs om 0,07 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av units ska ske på separat teckningslista senast den 30 september 2020
varvid även betalning ska ske. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta
betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Säljarna har
gentemot Bolaget om sammanlagt 1 563 019,78 SEK med anledning av Bolagets
förvärv av 7 017 047 aktier i Goldore, varav 650 000 A-aktier och 6 367 047 B-aktier.
Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen genom
aktieteckningen.
5. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är
fördelaktigt för Bolaget att Säljarnas fordran på Bolaget kvittas mot sammanlagt
22 328 854 nyemitterade B-aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för
Bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig
då den motsvarar den teckningskurs som Bolagets aktieägare erbjöds att teckna units för
i den av stämman 2020-06-11 beslutade företrädesemissionen
(”Företrädesemissionen”).
6. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs
officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock
inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie B med
stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 38 491,875 SEK genom
nyemission av högst 5 625 000 B-aktier. Teckningskursen är 0,04 SEK per aktie. Rätten att
teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden
AB (”Dividend”). Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast 2020-09-30.
Betalning för tecknade aktier ska ske senast samma dag.

Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för de nya aktierna
ske mot kvittning mot den fordran som Dividend har gentemot Bolaget om 225 000 SEK med
anledning av ett emissionsgarantiavtal mellan Bolaget och Dividend rörande
Företrädesemissionen. Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen
genom aktieteckningen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är
fördelaktigt för Bolaget att Dividends fordran på Bolaget kvittas mot sammanlagt 5 625 000
nyemitterade B-aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess
borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad då den motsvarar
teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,04 SEK/aktie.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-08-20

Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Väsentliga händelser under andra kvartalet
Vid extra bolagsstämma i Archelon den 11 juni 2020 beslutades enligt styrelsens förslag, om en företrädesemission av uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.

Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 A. Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B Teckningskursen sattes till 0,04 kr/aktie.

Teckningsperioden beslutades löpa från den 23 juni 2020 till den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till 163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner (oavsett serie) löper från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor.

I juni 2020 avtalade Archelon även om att förvärva aktier i Goldore. Archelons ägarandel i Goldore kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet röster i Goldore.

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i Archelon. Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2.

Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till teckningskursen 0,07 kronor per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan komma att emitteras i samband med förvärvet. Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter bland annat beslut om emission av units på en extra bolagsstämma i Archelon den 31 augusti 2020.

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling. De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt.

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål för investeringar eller direkta övertaganden. För en fortsatt expansion genomfördes under perioden 23 juni 2020 till den 14 juli 2020 en nyemission som tecknades till 163 procent. Emissionen tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Archelon har i juni 2020 avtalat om att förvärva ca 63 procent av samtliga röster från de största aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ), (”Goldore”), där Goldore värderas till 2 500 000 kr. Förvärvet förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon den 31 augusti 2020 riktad till säljarna av ovan nämnda Goldore-aktier.

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk inom den så kallade Guldlinjen har Goldore träffat avtal med det brittiska företaget Horizon Gold Ltd (Horizon) som kortfattat innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot framtida ersättning och royalties beroende på resultaten av utfört arbete.

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”)som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet 2020 ett fortfarande pågående kärnborrningsprogram som i vissa borrhål visat häpnadsväckande höga guldhalter. Akobo planerar nu för en listning på en börs i Norge under andra halvåret 2020 då värdet på bolaget och även Archelons aktieinnehav tydligare kommer att synliggöras. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom uppenbarats.

Göteborg den 20 augusti 2020
Tore Hallberg


Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020. Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se

 

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 0830.


Pressmeddelande 2020-07-29

 

Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra
bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i
Göteborg.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har
styrelsen beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen
förtäring kommer att serveras. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer
att vara närvarande på bolagsstämman med målsättningen att bolagsstämman blir kort
och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig
oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om
möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Styrelsen ber även
aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två
veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta
via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad
med coronaviruset.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 augusti 2020,
dels senast kl. 16.00 den 25 augusti 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i
stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd senast den 25 augusti 2020 och bör begäras i god tid före denna
dag hos den som förvaltar aktierna.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress
Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till
info@archelon.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org.
nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden
(högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska visa
bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i
original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ny bolagsordning.
7. Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning innebärande
följande ändringar:
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor. Aktierna
kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1
röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 932 000 000 och B-aktier till ett antal av
högst 932 000 000.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot
betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag,

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas
samtliga aktieägare, samt

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges
ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut
äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot
betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de
nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare
av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B
ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu
sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 233 000 000 och högst 932 000 000
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman fattar beslut enligt punkten 7
och 8 nedan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 7
Archelon har i juni 2020 träffat avtal med huvudägarna (”Säljarna”) i Goldore Sweden
AB (publ) (”Goldore”) om förvärv av deras aktieinnehav i bolaget. Archelon äger idag
cirka 31 procent av samtliga röster i Goldore, efter förvärvet ökar innehavet till 94
procent av samtliga röster. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgår till 1
563 019,86 kronor och ska erläggas genom utfärdandet av ett skuldebrev på
motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units av serie B i
Archelon. Förvärvet förutsätter således bland annat beslut om emission av units på en
extra bolagsstämma i Archelon. Men anledning av det ovan nämnda föreslår styrelsen
att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission av högst 22 328 854
s.k. units av serie B på de villkor som följer nedan.

1. Rätten att teckna units ska tillkomma Säljarna.
2. Varje unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och två (2)
teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854
nya aktier av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie
2020/2021 B2 kan ges ut.
3. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst ca 152 796,347922 kronor
genom emission av högst 22 328 854 B-aktier. Vidare kan högst 44 657 708
teckningsoptioner emitteras av serie 2020/2021 B2 varmed aktiekapitalet kan
komma att öka med högst ca 305 592,695844 kronor vid konvertering av
teckningsoptionerna till aktier.
4. Varje unit emitteras till en kurs av 0,07 kronor per unit, vilket motsvarar en
emissionskurs om 0,07 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt.
5. Teckning av units ska ske på separat teckningslista senast den 30 september
2020 varvid även betalning ska ske. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsoch betalningstiden. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 §
aktiebolagslagen låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den
fordran som Säljarna har gentemot bolaget om sammanlagt 1 563 019,78 SEK
med anledning av bolagets förvärv av 7 017 047 aktier i Goldore Sweden AB
(publ), varav 650 000 A-aktier och 6 367 047 B-aktier. Vid betalning för de nya
aktierna genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.
6. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att
det är fördelaktigt för bolaget att Säljarnas fordran på bolaget kvittas mot
sammanlagt
22 328 854 nyemitterade B-aktier i bolaget då en sådan kvittning kan ske utan
skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är
marknadsmässigt då den motsvarar den teckningskurs som bolagets aktieägare
erbjöds att teckna units för i den av stämman 2020-06-11 beslutade
företrädesemissionen.
7. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska medföra en rätt att teckna en
(1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av
den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt NGM Nordic
SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari
2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av
aktier av serie B med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B2 ska ske i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 januari
2021 till den 12 februari 2021. För teckningsoptionerna av serie 2020/2021 B2
ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 3.
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman fattar beslut om ny
bolagsordning enligt punkten 6 ovan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst
ca 38 491,875 SEK genom nyemission av högst 5 625 000 B-aktier. Teckningskursen är
0,04 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden AB (”Dividend”).
Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast 2020-09-30. Betalning för
tecknade aktier ska ske senast samma dag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning.
Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för de nya
aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Dividend har gentemot bolaget om 225
000 SEK med anledning av ett emissionsgarantiavtal mellan bolaget och Dividend
rörande den under sommaren 2020 avslutade företrädesemissionen i bolaget, beslutad
av stämman 2020-06-11 (”Företrädesemissionen”). Vid betalning för de nya aktierna
genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är
fördelaktigt för bolaget att Dividends fordran på bolaget kvittas mot sammanlagt 5 625
000 nyemitterade B-aktier i bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för
bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt
betingad då den motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,04
SEK/aktie.
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman fattar beslut om ny
bolagsordning enligt punkten 6 ovan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade
aktier i bolaget till 104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det
totala antalet registrerade röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Ytterligare
104 613 530 aktier, varav 2 974 078 A-aktier och 101 639 452 B-aktier har vid
tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse anmälts för registrering hos Bolagsverket.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-8 ovan
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman.
Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se
under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att,
vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i
enlighet med 7 kap 32 § 1st 1p aktiebolagslagen.

Göteborg i juli 2020
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-07-17

Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent

Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s (”Archelon”
eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079
units av serie A respektive 101 639 452 units av serie B) (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen har tecknats till cirka 163 procent. Cirka 100 procent av alla
units av serie A tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 77,34 procent av alla
units av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 22,66 procent av
alla units av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom
Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,18 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet
med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan
tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med
instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Archelon med cirka 715 867 SEK
genom utgivande av 104 613 530 nya aktier (varav 2 974 078 aktier av serie A respektive
101 639 452 aktier av serie B). Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget
till 1 431 735 SEK medan antalet aktier kommer uppgå till 209 227 060 (5 948 156 aktier
av serie A respektive 203 278 904 aktier av serie B). Dessutom emitteras 209 227 060
teckningsoptioner (varav 5 948 156 teckningsoptioner av serie 2020/2021 A respektive
203 278 904 teckningsoptioner av serie 2020/2021 B) ("Teckningsoptionerna").
Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie för varje
befintlig Teckningsoption. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner oavsett serie
kommer löpa från och med den 25 januari 2021 till och med den 14 februari 2021.
Nyttjandekursen för Teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade
genomsnittskursen för Archelons aktie under tio (10) handelsdagar närmast före perioden
för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om trettio (30) procent,
dock aldrig lägre än 0,01 SEK och ett högsta lösenbelopp på 0,08 SEK.
Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME efter dess att
registrering av Företrädesemissionen har slutförts vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare som valt att inte teckna i företrädesemissionen kommer vidkännas
en utspädning om cirka 50 procent.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Archelon i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-
503 015 50.

Denna information är sådan information som Archelon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl 0845.


Pressmeddelande 2020-06-22

Archelon offentliggör memorandum

Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”)
beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs
Archelon cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till
cirka 71,7 procent, motsvarande cirka 3 MSEK, genom garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum
Styrelsen i Archelon har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum
som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.archelon.se från och med idag 22 juni 2020.
Memorandum, anmälningssedel och teaser kommer finnas tillgängliga från den 23 juni 2020 på
Bolagets webbplats www.archelon.se och på Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”)
webbplats www.mangold.se.

Tidplan för Företrädesemissionen
• Teckningsperiod: 23 juni – 14 juli 2020
• Handel i uniträtter av serie B: 23 juni – 10 juli 2020
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 16 juli 2020

Anmälan
Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:
• Elektronisk teckning av units av serie B med bank-ID på Mangolds hemsida
www.mangold.se
• Anmälningssedel för teckning av units av serie B som finns tillgänglig på Archelons hemsida,
www.archelon.se samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Archelon i samband med den planerade
företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.


Pressmeddelande 2020-06-16

Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.

Prospekteringsbolaget Goldore har sedan start beviljats en stor mängd undersökningstillstånd i Sverige. Tillstånden avser såväl ädelmetaller som basmetaller men även diamant. Goldore har nyligen också ansökt om undersökningstillstånd för miljömineralet wollastonit.

Archelon var en av grundarna av Goldore och har fortlöpande bistått bolaget med tekniska och administrativa tjänster. Archelon har nu träffat avtal med de största aktieägarna i Goldore om förvärv av deras aktier. Archelons ägarandel kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet röster i Goldore.

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i Archelon.

Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till kursen 0,07 kronor per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan komma att emitteras i samband med förvärvet. Teckningsoptionerna emitteras på samma villkor som teckningsoptioner av serie 2020/2021 B i den företrädesemission Archelon kommer att genomföra efter beslut i extra bolagsstämma den 11 juni 2020 vars detaljer finns att inhämta på Archelons hemsida www.archelon.se.

Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon.

”Vi har av uppenbara skäl följt Goldores utveckling sedan bolaget bildades. Goldore har byggt upp ett innehav av högpotenta undersökningstillstånd. Den nu överenskomna affären bör ge Archelon en rejäl värdetillväxt” säger Archelons vd Tore Hallberg

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 1345


Pressmeddelande 2020-06-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i
Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande att
aktiekapitalet utgör lägst 715 867,747893 kronor och högst 2 863 470,991572 kronor.
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie
medför 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 418 454 124 och B-aktier till ett
antal av högst 418 454 124. Antalet aktier skall vara lägst 104 613 531 och högst
418 454 124.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
Stämman beslutade att genomföra en nyemission av s.k. units av serie A och B med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.
För varje befintlig aktie av serie A i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen, den 18 juni 2020, erhålles en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt
av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A. Varje unit av serie A består av
en (1) ny aktie av serie A och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021
A.

För varje befintlig aktie av serie B i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen, den 18 juni 2020, erhålles en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt
av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. Varje unit av serie B består av
en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021
B.

Detta innebär att högst 2 974 079 nya aktier av serie A och högst 5 948 158 nya
teckningsoptioner av serie 2020/2021 A kan ges ut samt att högst 101 639 452 nya
aktier av serie B och högst 203 278 904 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B
kan ges ut. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 715 867,747893
SEK genom emission av högst 104 613 531 aktier. Därtill kan aktiekapitalet komma att
öka med högst 1 431 735,495786 SEK genom konvertering av högst 209 227 062
teckningsoptioner till aktier.

Vid fullteckning av aktier i företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 4,2
MSEK före emissionskostnader.
Archelon AB (publ) • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg • Tel 031-131190 • info@archelon.se • www.archelon.se

Teckning av units ska ske under perioden tisdagen den 23 juni 2020 till tisdagen den 14
juli 2020. Varje unit, oavsett serie, emitteras till en kurs av 0,04 kronor per unit, vilket
motsvarar en emissionskurs om 0,04 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt. Vid full teckning i nyemissionen tillförs Bolaget således cirka 4,2
miljoner kronor.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs
officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock
inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie A med
stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 A ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.
Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs
officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock
inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie B med
stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Archelon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2020-05-14

Kommuniké från årsstämma i Archelon
Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.
Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 219 403 kronor. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My
Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens
ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 50 000 kronor
vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska
ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 52 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst
51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 11 300 000 aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler varav högst 11 000 000 B-aktier och högst 300 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Årsredovisning för år 2019
kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för
första kvartalet 2020 har lämnats idag. Rapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20
augusti 2020.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se