Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2018-10-22

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Goldore Sweden AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Det fastställda värdet är 0,07 kr per utdelad aktie.

Archelon AB (publ) (”Archelon”) har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) som beslutades på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Skatteverket har meddelat att det skattepliktiga värdet av denna utdelning skall uppgå till 0,07 kr per aktie. Detta värde är baserat på det hos Archelon bokade värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore.

Värdet på de utdelade B-aktierna om 0,07 kr per aktie gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-08-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 28 augusti 2018 hållit extra bolagsstämma i
Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)
Extra bolagsstämman fattade beslut om utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB
(publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar ca 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i
Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 6 september 2018. Den som är registrerad
som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) B-aktie
i Goldore per varje 127 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske nedåt.

Stämmans förslag till utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om
65 524 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens
balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har
stämman beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 898 966
kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet
fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets
bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 442
kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra
stämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Göteborg den 28 augusti 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.


Pressmeddelande 2018-08-23

Delårsrapport januari – juni 2018

Översikt perioden januari till juni 2018

– Nettoomsättningen uppgick till 121 Tkr (206 Tkr).
– Rörelseresultatet uppgick till -1 060 Tkr (-1 739 Tkr).
– Resultatet efter skatt uppgick till – 1 081 Tkr (2 056 Tkr).
– Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,03 kr).

Väsentliga händelser under första kvartalet
Under rapportperioden genomfördes en företrädesemission samt fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Arbetet med att utveckla deltagandet i olika råvarurelaterade projekt fortgår.

VD-kommentar
Under första halvåret har Archelon efter nyemissionen som genomfördes i våras fortsatt arbetet med att utvärdera nya projekt inom råvarusektorn. Arbetet omfattar även vissa prospekteringsinsatser inom områden som uppfattas särskilt intressanta.

Archelons delägande i olika bolag omfattar listade aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) samt olistade aktier i Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Under sommaren fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av ca 25 procent av det egna B-aktieinnehavet i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). En förutsättning för detta är godkännande på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Goldore har etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Bland Archelons övriga innehav i olika bolag kan vi med glädje informera att Arctic Roe of Scandinavia AB, AROS, i den nyetablerade störodlingen i Strömsnäsbruk nu börjat producera ”rysk kaviar”. I inledande skede är kapaciteten begränsad men kommer successivt att utvidgas. Detta är en pionjäranläggning och en stor bedrift. ”Rysk kaviar” har aldrig tidigare producerats i Sverige. Kaviaren rapporteras ha utsökt kvalitet. Archelon har varit delägare i AROS sedan start.

Renewable Ventures Nordic (RVN) är ett investeringsbolag med fokus på förnybar energi och resurseffektivitet. Bolaget har för närvarande minoritetsandelar i fem onoterade bolag. Utvecklingen i bolagen under senaste halvåret har varit spännande.

Här kan särskilt nämnas att Soliga Energi som erbjuder småskalig solel har haft en kraftigt ökad försäljning under våren och sommaren, Reliefed Technologies är nu igång med två utvecklingsprojekt stött av Energimyndigheten, Mindconnect har mött positivt kundgensvar för ett nyutvecklat system för hantering av stora evenemang (Eventico). RVN kommer fortsätta bygga sin portfölj och genomför ytterligare kapitalisering under hösten. Planen är att bolaget ska noteras på marknadsplats under kommande året.

Nickel Mountain Resources AB (publ) utvecklar Europas största outnyttjade nickelfyndighet, belägen i Storumans kommun, Västerbottens län. Efter förvärvet av det cypriotiska bolaget Mehliza Resources Cyprus Ltd från Interfox Resources AB (publ) har styrelsen i Nickel Mountain Resources valt att expandera inom petroleumsektorn. Mehliza Resources Cyprus Ltd äger rättigheter till en petroleumlicens i Tomsk oblast i Ryssland.

Det avtal Archelon tecknade med det norska bolaget Abyssinia Resources Development AS, ARD, avseende utdelning av aktier i ARDs dotterbolag Akobo Minerals AB som bedriver guldprospektering i Etiopien, fortlöper.

 

Vi ser fram emot en positiv värdetillväxt under andra halvåret 2018.

Göteborg den 23 augusti 2018

Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 22 november 2018. Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018


Pressmeddelande 2018-08-16

Den kallelse som publicerades i ett pressmeddelande från bolaget samt på bolagets hemsida den 27 juli 2018 var felaktig. Rättning gjord avseende: antal aktier som ska delas ut och det totala bokförda värdet på de aktier som ska delas ut.

Archelon AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2018, dels senast kl. 16.00 den 22 augusti 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)

7. Stämmans avslutande.

 

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar ca 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 september 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) B-aktie i Goldore per varje 127 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsens förslag till utdelning av 823 728 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om 65 524 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 898 966 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 442 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§ 1p aktiebolagslagen.

Ladda ner "Fullständiga förslag"

Göteborg i augusti 2018
Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018.


Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2018-07-27 

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE 
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2018, dels senast kl. 16.00 den 22 augusti 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ)

7. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av 825 000 B-aktier i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”). Utdelningen motsvarar 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 september 2018. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i Goldore per varje 126 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsens förslag till utdelning av 825 000 B-aktier i Goldore motsvarar ett belopp om 65 625 kronor baserat på det bokförda värdet av B-aktierna i Goldore i årsredovisningens balansräkning per den 31 december 2017, dvs. cirka 0,0795 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 � och kan därmed konstatera att 898 966 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen, disponibelt belopp efter genomförd utdelning är 833 341 kronor.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 

104 613 531 varav 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 380 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkten 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.archelon.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 � 1p aktiebolagslagen.

Göteborg i juli 2018

Styrelsen i Archelon AB (publ)

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018.


Pressmeddelande 2018-07-12

Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget
Goldore Sweden AB (publ)

Styrelsen i Archelon AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 28 augusti
2018 för aktieägarnas beslut om utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden
AB (publ). Förutsatt sådant beslut föreslås avstämningsdag för utdelning vara den 6
september 2018.
Goldore är ett prospekteringsbolag som fokuserar på guldprospektering i kända
gruvområden,främst i Skellefte-fältet, där bolaget har en rad intressanta uppslag med
potential att skapa ordentliga värden.
Alla närmare detaljer redovisas i kallelse vilken kommer att publiceras i slutet av juli
månad 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Översikt perioden januari till mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 Tkr (129 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -405 Tkr (-793 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -429 Tkr (2 816 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

    Belopp inom parentes avser motsvarande period 2017.

Archelon Q1-2018 klar


Archelon Årsredovisning 2017

Här kan ni läsa Archelon´s Årsredovisning 2017

Archelon_arsredovisning_2017

 


Kallelse till årsstämma den 31 maj kl. 11.00

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 31 maj kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Kallelse till årsstämma  31 maj 

doc

Kallelse Archelon till årsstämma den 31 maj

Size: 39.50 KB
Hits: 496
Date added: 27-04-2018
doc

Fullständiga förslag till beslut

Size: 110.00 KB
Hits: 744
Date added: 27-04-2018
doc

Fullmaktsformulär

Size: 32.50 KB
Hits: 720
Date added: 27-04-2018

 


Pressmeddelande 2018-04-04

Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon
Archelon AB meddelar härmed att det totala antalet aktier ökat med 27 995 066 till 104 613 531 i bolaget efter registrering hos Bolagsverket den 3 april 2018 av den per 1 mars 2018 avslutade företrädesemissionen. Antalet A-aktier ökade med 922 989 till 2 974 079 och antalet B-aktier ökade med 27 072 077 till 101 639 452.

Efter registreringen omvandlas Betalda Tecknade Aktier (BTA B 180213) till vanliga aktier vilket beräknas ske den 11 april 2018. Sista dag för handel i BTA blir den 9 april 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.