Nyheter & Investor relations

Bokslutskommuniké 2017

Översikt perioden oktober till december
-Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01 kr).

Översikt perioden januari till december
-Nettoomsättningen uppgick till 216 Tkr (570 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -4 922 Tkr (-3 943 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -1 101 Tkr (555 Tkr).
-Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr).

(Belopp inom parentes avser motsvarande period 2016.)

pdfBokslutskommunike_2017.pdf

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2018-02-02

Styrelsen i Archelon AB (publ) har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde.

Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018 äger företräde att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges nedan. Teckningskursen är fastställd till 0,15 kr/aktie. Teckningstid är från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.

Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017-06-01, att emittera sammanlagt 34 478 310 aktier, varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 235 934,204 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 171 746,50 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 000 000 kronor eller 78 procent.

Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget.

- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A (exempelvis ger innehav av 100 ”befintliga” A-aktier rätten att teckna 45 ”nya” A-aktier).

- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B (exempelvis ger innehav av 100 ”befintliga” B-aktier rätten att teckna 45 ”nya” B-aktier).

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med den 15 februari 2018 till och med den 27 februari 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa. Ingen handel förekommer i teckningsrätter av serie A.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 6 mars 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 1 mars 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på

teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som visar

besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Tilldelning ska ske på följande grunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

 

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


Delårsrapport januari – september 2017

Översikt perioden juli till september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (43 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-1 280 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -850 Tkr (-1 379 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr).

Översikt perioden januari till september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 211 Tkr (518 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 613 Tkr (-2 954 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 205 Tkr (311 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,00 kr).

 


Pressmeddelande 2017-10-17

Archelon har träffat avtal med norska Abyssinia Resources Development AS avseende ägarspridning av bolag med guldprojekt i Etiopien

Abyssinia Resources Development AS, ARD AS, planerar att bilda ett svenskt aktiebolag, ARD Gold AB, dit aktier i ARDs etiopiska dotterbolag ETNO Mining PLC skall överföras.

ETNO Mining PLC innehar koncessioner avseende guld i ett prospektivt område i västra Etiopien, ”the Akobo License”.

Avtalet mellan Archelon och ARD AS innebär att Archelon, listat på NGM Nordic MTF, på förmånliga villkor kommer att förvärva tio procent av aktiestocken i ARD Gold AB. Minst 75 procent av Archelons aktieinnehav i ARD Gold AB kommer därefter att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad nyemission och listning av ARD Gold AB.

Dessa olika transaktioner planeras genomföras så snart praktiskt möjligt och beräknas vara slutförda tidigt 2018.

Archelon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017.


Halvårsrapport januari – juni 2017

Översikt perioden april – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 77 Tkr (167 Tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -946 Tkr (-936 Tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -761 Tkr (-939 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr)

Pressmeddelande 2017-06-01

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 1 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 493 296 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson. Hans Janzon hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 800 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 89 600 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 7 i bolagsordningen innebärande att vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemis-sion av upp till 38 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 37 300 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 7 400 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2017 lämnas torsdagen den 17 augusti 2017.

Archelon AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.


Delårsrapport januari – mars 2017

Översikt perioden januari till mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 129 Tkr (308 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -793 Tkr (-738 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 816 Tkr (2 629 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr).

Pressmeddelande 2017-03-22

Archelon byter listningsplats från AktieTorget till NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Archelon AB:s ansökan om listning av bolagets B-aktier på NGM Nordic MTF. Sista handelsdag på AktieTorget är fredag den 7 april 2017. Första handelsdag på NGM Nordic MTF är måndag den 10 april 2017 under beteckningen ”ALON MTF B” och ISIN-kod SE0005594801.

 

”En anledning till listbytet är bland annat att de bolag som ingår i Archelons sfär av intressebolag och andra företag där Archelon har fördjupade samarbeten är listade på NGM Nordic MTF. Listbytet ger vissa administrativa och ekonomiska fördelar”, säger Archelons vd Tore Hallberg.

 

Styrelsen i Archelon önskar tacka AktieTorget för mångårig god service och ett gott samarbete.

 

För ytterligare information kontaktavd Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017. 


Pressmeddelande 2016-12-09

2016-12-09 Pressmeddelande Handelsstart Nickel Mountain Resources.

2016-12-09 Pressmeddelande Handelsstart Nickel Mountain Resources