Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2016-11-08

Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources AB har träffat avtal
om kvittning av ca 80 procent av emissionskostnaderna.

Den nyligen genomförda spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) tillförde bolaget 5 200 000 kr före emissionskostnader.

Nickel Mountain Resources styrelse finner det fördelaktigt att en så stor del av
emissionslikviden som möjligt förblir i bolaget och har därför, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2016, överenskommit med garanter och
finansiell rådgivare att samtliga kostnader och arvoden som skulle tillkommit dem
med anledning av spridningsemissionen kvittas mot nyemitterade aktier till kursen
0,40 kr.

Totala kostnader som därmed kvittas uppgår i två traser till totalt 1 144 000 kr
motsvarande 2 860 000 nyemitterade aktier varav 1 300 000 aktier tillfaller Capensor
Capital AB och resterande 1 560 000 aktier tillfaller med hälften vardera Pronator
Invest AB och BGL Consulting AB.

Det totala antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB kommer efter registrering av
spridningsemissionen och kvittningsemissionerna hos Bolagsverket att uppgå till
42 676 042 st från 26 816 042 st innan emissionerna och bolagets aktiekapital kommer
att öka från 2 681 604,2 kr till 4 267 604,2 kr.

Archelons ägarandel i Nickel Mountain Resources kommer efter registrering av de
nyemitterade aktierna att minska till 48,6 procent.

För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


2016-10-19 Pressmeddelande Utfall NMR-emissionen

 

Emissionen i Nickel Mountain Resources övertecknad

Nyemissionen av aktier i Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources AB
(publ) med sista teckningsdag den 14 oktober 2016 har avslutats. Nyemissionen
tecknades totalt till cirka 6,0 Mkr, motsvarande 116 procent. Emissionen innebär
att Nickel Mountain Resources tillförs ett kapital på 5,2 Mkr före emissionskostnader.

Kostnaderna för emissionen uppgår till cirka 1,3 Mkr och kan till viss del komma att
kvittas mot aktier.

Tilldelning av aktier sker enligt de principer som anges i informationsmemorandumet
innebärande att aktieägare i Archelon AB och Dividend Sweden AB har förtur.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive
tecknare under vecka 43. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Nickel Mountain Resources till 3 981 604,20
kronor och antalet aktier ökar med 13 000 000 st till totalt 39 816 042 aktier.
Drygt 400 nya aktieägare tillförs bolaget efter att de tecknade aktierna registrerats hos
Bolagsverket.
Archelons ägarandel uppgår efter emissionen till cirka 52 procent.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon AB, tel 031-131190
eller Johan Sjöberg, VD Nickel Mountain Resources AB, tel 0708 341432.


Pressmeddelande 2016-09-15

Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources fattar beslut om spridningsemission

Archelon AB (publ) förvärvade den 31 december 2015 99,64 procent av aktierna i Nickel Mountain Resources AB (publ), NMRAB. Detta bolag äger i sin tur genom sitt helägda dotterbolag Nickel Mountain AB Europas största kända obearbetade nickelförekomst, Rönnbäcken i Storumans kommun.

Styrelsen i Nickel Mountain Resources har fattat beslut om en spridningsemission i första hand riktad till aktieägarna i Archelon AB (publ) och Dividend Sweden AB (publ), och i andra hand riktad till allmänheten samt institutionella investerare omfattande högst 13 000 000 aktier innebärande att det totala antalet aktier i NMRAB ökar från 26 816 042 st till högst 39 816 042 st. Aktiekapitalet i Nickel Mountain Resources kommer vid fulltecknad emission öka med 1 300 000 kr från 2 681 604,20 kr till 3 981 604,20 kr.

Emissionskursen är satt till 0,40 kr vilket ger NMRAB ett bolagsvärde före emission på ca 10,7 miljoner kronor. Teckningstiden är planerad att pågå från den 26 september 2016 till den 14 oktober 2016. En teckningspost är 12 000 aktier, motsvarande 4 800 kronor. Emissionen är garanterad och kommer att tillföra bolaget 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget kommer att ansöka om listning på NGM Nordic MTF.

I samband med förvärvet av NMRAB garanterades säljaren, Axactor AB (publ), i tillfälle att NMRAB blir separat listat, utan ytterligare vederlag ett innehav om 15 procent av det totala antalet aktier i NMRAB efter genomförd spridningsemission i samband med listningen. För att uppfylla ovan nämnda förbindelse kommer Archelon AB (publ) att överföra 5 972 407 aktier till Axactor AB (publ) vilket innebär att Archelons aktieinnehav i NMRAB därefter, och före teckningsperiodens start, uppgår till 77,37 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsen i Nickel Mountain Resources har vidare utsett Johan Sjöberg till ny verkställande direktör för bolaget. Johan är geolog med lång erfarenhet och har under många år arbetat med projektet Rönnbäcken.

”Genom en emission och listning av Nickel Mountain Resources AB på en marknadsplats för aktiehandel erbjuds nytillkommande aktieägare en unik möjlighet att investera i ett gruvprojekt med hög tillväxtpotential där en avgörande parameter är nickelprisets utveckling. Jag rekommenderar den som tror på stigande metallpriser att noga studera och ta till sig kommande teckningserbjudande” säger vd Johan Sjöberg.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, vd Archelon AB. Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se 


pdf

ARCHELON AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2016

 • Fortsatta satsningar på dotterbolaget Nickel Mountain Resources.
 • Nytt projekt påbörjat med inriktning på avancerad databearbetning av geokemisk information.
 • Årsstämma ägde rum den 19 maj 2016. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. Omval av sittande styrelse.
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 666 Tkr.

 

pdfArchelon_Q2-2016.pdf


Pressmeddelande 2016-05-19

 

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 19 maj 2016 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

 

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 048 532 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius, My Simonsson och Hans Janzon. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 300 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

 

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 38 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 37 300 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 7 400 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

 

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2015 kan rekvireras från Archelon AB. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti 2016.

 

Archelon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.


pdf

ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

 • Försäljning av aktier ger intäkter för fortsatt satsning på nickelprojektet Rönnbäcken.
 • Antydan till stigande metallpriser höjer förväntningarna på positiv värdeutveckling i dotterbolaget Nickel Mountain Resources.
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 095 Tkr.

 

 

pdfArchelon_Q1-2016.pdf


pdf

Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

 

pdfKallelse_Archelon_arsstamma_2016.pdf

 

 


Archelon avyttrar ägandet i Merrit Resources Inc.

Archelon AB har beslutat sälja sitt tioprocentiga passiva ägande i det filippinska bolaget Merrit Resources Inc. till en lokal intressent och erhåller 250 000 filippinska pesos (PHP), motsvarande cirka 44 000 kronor, i betalning. Ägandet i Merrit Resources övergick vederlagsfritt till Archelon AB från Archelon Mineral AB då sistnämnda bolag ändrade verksamhet och bytte namn till Interfox Resources AB.

Merrit Resources är ett mindre filippinskt prospekterings och mineralprocesserings- bolag med inriktning på utvinning av alluvialt guld. Archelon har under den tid man ägt detta innehav ej varit engagerat i Merrit Resources verksamhet.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, vd Archelon AB Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

ARCHELON AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

 • Förvärv av Europas största obearbetade nickelförekomst.
 • Avveckling av aktieinnehav i bolag initierade av Archelon ger intäkter för nya

  satsningar.

 • Koncernredovisning gäller från och med fjärde kvartalet 2015 efter förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ).
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 963 Tkr (-2 739 Tkr).

 

 

pdfArchelon_Bokslutskommunike_2015.pdf


pdf

Pressmeddelande 2016-01-14

Archelon förvärvar nickelprojektet Rönnbäcken från Nickel Mountain Group.

 

pdfPressmeddelande_Archelon_2016-01-04.pdf

 

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se