Nyheter & Investor relations

pdf

Pressmeddelande 2016-01-14

Archelon förvärvar nickelprojektet Rönnbäcken från Nickel Mountain Group.

 

pdfPressmeddelande_Archelon_2016-01-04.pdf

 

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Delårsrapport januari – september 2015

 • Intressebolaget Orezone erhåller ytterligare undersökningstillstånd i Västerbottens fjällrand.
 • Utvärdering av nya projekt för utdelning, bolagisering och notering fortskrider.
 • Periodens resultat uppgick till -1 238 Tkr.

 

 

pdfArchelon_Q3-2015.pdf


pdf

Halvårsrapport januari – juni 2015

 • Handel i intressebolaget Orezone inleddes den 22 juni 2015.
 • Nya objekt utvärderas för att öka bolagets tillgångsmassa.
 • Fortlöpande arbeten med syfte att bolagisera nytt projekt för utdelning.
 • Periodens resultat uppgick till -992 Tkr. 

 

pdfArchelon_Q2-2015.pdf


Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 21 maj 2015 hållit årsstämma i Göteborg,
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd
årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 880 395 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius, My
Simonsson och Hans Janzon. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes
Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma utgår med 44 500 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från
bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 6 bolagsordningen innebärande att styrelsen ska
bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut
om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 B-aktier och
högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta
beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst 7 100 000 B-aktier
och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets
hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga
beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2014 kan rekvireras från Archelon
AB. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2014
lämnas torsdagen den 27 augusti 2015.

Archelon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.


pdf

Delårsrapport januari – mars 2015

 • Emissionen i intressebolaget Orezone avslutad. Handelsstart på AktieTorget planeras till 28 maj 2015.
 • Archelons ägarandel i guldprojektet Solvik såld till partnern Agnico Eagle med visst överskott.
 • Nya projekt utvärderas för framtida utdelning.
 • Periodens resultat uppgick till -459 Tkr.

 

 

pdfArchelon_Q1_2015.pdf

 

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

2015-04-22 Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. 

 

pdf2015-04-22 Kallelse till Årsstamma Archelon.pdf


pdf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

 • Intressebolaget Orezone genomför nyemission våren 2015. Handelsstart på AktieTorget planeras påbörjas efter avslutad emission.
 • Det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle Mines går vidare med nya prospekteringsinsatser i delägda guldprojektet Solvik.
 • Orezone beviljat undersökningstillstånd för vanadin och molybden i Vilhelmina kommun.
 • Koncernredovisning upphörde under fjärde kvartalet efter genomförd utdelning av aktier i Orezone med ägarandel under 50 procent.
 • Periodens resultat uppgick till -2 739 Tkr.  

 

 

pdfArchelon_AB_-_Bokslutskommunike_2014.pdf

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se


Pressmeddelande 2014-12-22

Svar från Skatteverket avseende Archelon AB:s utdelning av aktier i Orezone AB

 

Archelon AB har inför utdelningen av aktier i Orezone AB till Skatteverket anfört att värdet på de utdelade aktierna skulle åsättas 2,3 öre styck. Detta baserat på det i Archelon bokförda värdet av de utdelade aktierna. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning var den 14 november 2014.

 

Skatteverkets samlade bedömning har lämnats i brevsvar daterat 2014-12-18 i vilket man anser att värdet på de utdelade aktierna skall vara 13 öre styck med hänvisning till värdenedgången om 1 461 352 kronor i Archelon-aktien fördelat på antalet utdelade Orezone-aktier före respektive efter utdelningen.

 

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Delårsrapport januari – september 2014

• Beslut om vinstutdelning av aktier i dotterbolag.
• Presentation av dotterbolaget Orezone AB.
• Listning av Orezone AB planeras ske under första kvartalet 2015.
• Periodens resultat för koncernen uppgick till -2 052 Tkr.

 

 pdfArchelon Q3-2014.pdf

 

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Pressmeddelande 2014-11-13

Sista dag för handel i Archelon AB inklusive rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Orezone AB är fredag den 14 november

Vid en extra bolagsstämma den 10 november 2014 i Archelon AB (publ) beslutades om vinstutdelning till aktieägarna. Utdelningen består av 10 438 234 aktier i dotterbolaget Orezone AB (publ) och motsvarar 46,4 procent av Archelons innehav i bolaget.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Orezone per var sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning skall ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 november 2014. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 14 november 2014.

Archelon AB:s bokförda värde per Orezone-aktie är ca 2,3 öre. Kortfattad presentation av Orezone AB: Se bifogad pdf-fil.

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

pdfPresentation_Orezone.pdf