Nyheter & Investor relations

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2014-11-10 

För att skapa ett bredare ägande i dotterbolaget Orezone AB (publ) beslutades vid en extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) den 10 november 2014 om vinstutdelning till aktieägarna.

Utdelningen består av 10 438 234 aktier i Orezone och motsvarar 46,4 procent av Archelons aktieinnehav i dotterbolaget. Archelon äger innan genomförd utdelning cirka 81 procent av det totala antalet aktier i Orezone (22 500 000 av totalt 27 750 000).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Orezone per varje sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 november 2014. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 14 november 2014.

Ett breddat ägande är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Halvårsrapport januari – juni 2014

 

  • Nybildade dotterbolaget Orezone AB (tidigare Resolution Energy RE AB) övertar och utvidgar prospekteringsverksamheten.
  • Undersökningstillstånd beviljat över ett potentiellt nickel-koboltprojekt i Bodens kommun.
  • Ny styrelseledamot invald vid årsstämman i maj 2014.
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till -1 097 Tkr.

 

pdfArchelon_Q2_2014.pdf


pdf

Stämmokommuniké - 2014-05-22

Kommuniké från årsstämma i Archelon AB

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 22 maj 2014 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


pdfStammokommunike_Archelon_AB_2014-05-22.pdf


pdf

Delårsrapport januari – mars 2014

• Nytt dotterbolag med fokus på prospektering.
• Två nya ansökningar för undersökningstillstånd i Norrbotten.
• Archelon AB listades på AktieTorget den 16 januari 2014.
• Periodens resultat uppgår till 422 Tkr.

pdfArchelon_Q1-2014.pdf

 

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Telefon: 031-131190, 070-6237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

 


pdf

Pressmeddelande 2014-04-24 Kallelse till årsstämma I Archelon Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

 

pdfKallelse_Archelon_2014.pdf


Pressmeddelande 2014-04-04

Archelon bildar dotterbolag för prospektering med fokus på Sverige

Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller. Archelon har i mars 2014 ansökt om undersöknings-tillstånd för ytterligare ett område i Bodens kommun i Norrbotten.

Styrelsen i Archelon AB har beslutat att tillsammans med geologen Anders West bilda ett separat dotterbolag dit undersökningstillstånden skall föras. Dotterbolaget kommer att ägas till 90 procent av Archelon AB och 10 procent av Anders West. Anders West, bördig från Värmland, har under de senaste mer än 20 åren framgångsrikt arbetat med prospektering i Filippinerna. Han har ett väl etablerat brett internationellt nätverk. Anders West kommer att utses till dotterbolagets VD.

Archelon AB planerar att under 2014 dela ut cirka hälften av innehavet i det nya prospekteringsbolaget till Archelons aktieägare.

Som ett led i finansieringen av prospekteringsbolagets inledande faser har Archelon AB avyttrat kvarvarande aktier i Nordic Iron Ore AB.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Tore Hallberg, VD Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

  • Archelon AB delades ut till aktieägarna efter beslut på extra bolagsstämma i december 2013.
  • Archelon AB listat på AktieTorget den 16 januari 2014.
  • Nya portföljbolaget Interfox Resources AB borrar efter olja i Ryssland.
  • Periodens resultat uppgick till 18 Tkr. 

 

 

pdfArchelon AB-Bokslutskommunike_2013.pdf

 

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se


pdf

Pressmeddelande - Archelon listas på AktieTorget idag den 16 januari 2014

Archelon AB (”Archelon”) listas på AktieTorget. Första handelsdag för B-aktien är idag, torsdag den 16 januari 2014. Kortnamnet för aktien är ALON B.

 

pdfLäs hela pressmeddelandet här>>


2014-01-09 - Archelon AB ansluts till AktieTorget

 

Archelon AB listas på AktieTorget torsdagen den 16 januari 2014.


Archelon AB, ett tidigare dotterbolag till Archelon Mineral AB, har under fjärde kvartalet 2013 övertagit verksamheten och alla dåvarande tillgångar från Archelon Mineral AB.


Vid extra stämma i Archelon Mineral AB den 20 december 2013 fattades beslut att dela ut Archelon AB till dess aktieägare.


Vid samma stämma fattades beslut att Archelon Mineral AB byter verksamhet och bolagsnamn till Interfox Resources AB.


Innebörden av detta är att aktieägarna i Archelon Mineral AB/Interfox Resources AB per avstämningsdag den 30 december 2013 behåller sina ursprungliga aktier, samtidigt som de genom utdelningsbeslutet får ett identiskt lika stort innehav av aktier i Archelon AB.


Archelon AB utvecklar och exploaterar georesurser. Bolaget har en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn. Tillgångarna består främst av aktier i portföljbolagen. Aktuella portföljbolag utgörs i huvudsak av Gripen Oil & Gas AB (vars aktie handlas på AktieTorget) och Nordic Iron Ore AB.


Förutom investeringar i råvarubolag bedriver bolaget prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Målområden är västra Värmland, Dalsland och Bergslagen. Flera av bolagets projekt har potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.


I bolaget finns 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier. Bolagets B-aktier har ISIN- kod SE0005594801 och kommer att handlas under kortnamnet ALON B. A-aktierna blir ej föremål för handel.


För mer information:
Tore Hallberg, vd i Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post:
tore.hallberg@archelon.se


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Mineral AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Mineral AB

Archelon Mineral byter namn och verksamhet efter förvärv av oljeprojekt i Tomsk. Nuvarande verksamhet förs över till nybildade bolaget Archelon AB, som delas ut till aktieägarna inför separat listning på AktieTorget i januari 2014.


I extra bolagsstämma i Archelon Mineral AB den 20 december 2013 har aktieägarna beslutat följa styrelsens förslag avseende förvärv av ett oljeprojekt i Tomskregionen i centrala Ryssland. Affären sker genom att Archelon Mineral förvärvar samtliga aktier i bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”), vars enda tillgång är oljeprojektet. Projektet tillförs Mezhlisa stegvis genom ett så kallat farm in- förfarande. Betalning för Mezhlisa görs med nyemitterade Archelon-aktier. Kursen i apportemissionen kan komma att variera mellan 3 öre och 6 öre.


I och med förvärvet ändras verksamheten i Archelon Mineral AB, samtidigt som bolaget byter namn till Interfox Resources AB.


Genom förvärvet av oljeprojektet i Tomsk och den nya verksamhetsinriktningen kommer Archelon Mineral AB/ Interfox Resources AB att handlas på AktieTorgets observationslista fram till dess att AktieTorgets granskningskommitté beslutat återföra bolagets aktie till ordinarie listning.


Stämman fattade vidare beslut om en företrädesemission om maximalt 30,7 Mkr, varav 20 Mkr är garanterade. Avstämningsdag skall vara den 16 januari 2014. Beslut fattades även om en riktad kontant emission på 2 Mkr som tecknades och betalades vid stämman. Kursen i de två emissionerna beslutades vara 3 öre.


Säljaren av Tomskprojektet, the Far East and Pacific Investments Inc. (”FEPI”), kommer enligt avtal, efter samtliga emissioners genomförande, att uppnå ett ägande i Archelon Mineral AB/ Interfox Resources AB om 29,9 procent.


Efter samtliga emissioners genomförande kommer Archelon AB från FEPI erhålla aktier i Interfox Resources AB till ett antal motsvarande 4 procent av den totala aktiestocken.


Till ny styrelse i Archelon Mineral AB/ Interfox Resources AB valdes Anders Thorsell, Patric Perenius, Jens Bruno och Jan Lundström. På konstituerande styrelsemöte valdes Jan Lundström till ordförande. Till ny vd utsågs Anders Thorsell.


Garanter i företrädesemissionen med totalt 20 Mkr är Lannion AB, Rune Löderup, Gryningskust Holding AB, Ryttarholmen AB, Thomas Krishan, SSE Opportunities, Patric Enblad och Carlwood Capital SA.


Stämman beslutade att nuvarande verksamhet, vilken förts över till ett nybildat helägt dotterbolag med namnet Archelon AB, delas ut till aktieägarna per avstämningsdag den 30 december 2013. För varje innehav av en (1) aktie i Archelon Mineral AB erhålles en (1) aktie i Archelon AB.


Utdelningen av aktier i Archelon AB, ”Nya Archelon”, verkställs efter avstämningsdagen den 30 december 2013. Avstämningsdagen utgör tillträdesdagen. Aktierna i Archelon AB kommer att utbokas i början av januari 2014. Efter utbokning upptas bolaget för handel på AktieTorget.


Med anledning av förvärvet samt utdelningen av nuvarande verksamhet beslutade stämman om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, där kvotvärdet ändras från 4 öre till 1 öre.


Vid stämman beslutades även om utdelning av aktier i Dividend Sweden AB, där Archelon Mineral AB förvärvat aktier för ett symboliskt belopp. För varje innehav av 13 aktier i Archelon Mineral AB erhålles en aktie i Dividend Sweden AB. Avstämningsdag är även här den 30 december 2013. Utbokning sker i början av januari 2014. Dessa aktier kommer dock ej omedelbart att bli föremål för handel.


Samtliga beslut fattades enhälligt.


För ytterligare information kontakta VD Anders Thorsell. Tel 070 773 2045
E-post:
anders@interfox.com