Affärsidé
Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Alternativt kan Archelon förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Bolaget gynnsamt sätt. Den egna verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Råvaruprojekt är till sin natur beroende av stora investeringar. Avsikten är inte att på egen hand driva projekten. När något projekt nått den nivå där större investeringar är nödvändiga kommer, givet vissa undantag, detta att antingen avyttras eller drivas med samarbetspartners.

Bolagets historik
Archelon var tidigare ett helägt dotterbolag till Archelon Mineral AB. Under fjärde kvartalet 2013 övertog Archelon samtliga tillgångar, all verksamhet och personal från Archelon Mineral. Enligt beslut i den extra bolagsstämma som Archelon Mineral höll den 20 december 2013 delades samtliga aktier i Archelon ut till Archelon Minerals aktieägare. Vid stämman beslutades även om namnbyte från Archelon Mineral AB till Interfox Resources AB.

Styrelse och ledning
Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.  Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.


patric perenius web

Patric Perenius
Styrelsens ordförande
Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Nickel Mountain Resources AB (publ), Nickel Mountain AB och Goldore Sweden AB (publ). Ledamot i Dividend Sweden AB (publ).
Innehav i Archelon: 900 545 A- och 649 309 B-aktier

tore hallberg web

Tore Hallberg
Född 1950, geolog, Göteborg.
VD för Archelon AB.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources AB (publ), Nickel Mountain AB och Goldore Sweden AB (publ).
Innehav i Archelon: 1 150 544 A- och 6 551 763 B-aktier

My-Simonsson

My Simonsson
Född 1976, advokat, Bovallstrand.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2014.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources AB (publ), Nickel Mountain AB och Advokatbyrån Simonsson AB. Suppleant i ett flertal privata bolag.
Innehav i Archelon: Inga.

Ledande befattningshavare

Tore Hallberg
Verkställande direktör
Anställd sedan 2013.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor

Ludvig Kollberg
Född 1985, auktoriserad revisor Far.
Moore Stephens KLN AB, Göteborg.
Bolagets revisor sedan 2020.

Bolagsordning för Archelon AB (publ), org nr 556870-4653
Antagen vid bolagsstämma 2017-06-01

§1 Firma
Bolagets firma är Archelon AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 292 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 292 000 000.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Aktieantal
Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 och högst 292 000 000.

§6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämman för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltalagande på bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).