Archelon Natural Resources AB bildades våren 2021 som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (Archelon). Archelon har den 13 april 2021 träffat avtal om ett omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (Qlosr). Genom en verksamhetsöverlåtelse per den 1 april 2021 överfördes samtliga Archelons tillgångar i form av projekt, aktieportfölj och kassa med mera till Archelon Natural Resources AB. Transaktionen om omvänt förvärv av Qlosr godkändes på Archelons årsstämma den 25 maj 2021 varvid även beslut fattades om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB till Archelons aktieägare. I samband därmed ansökte Archelon Natural Resources AB om notering på NGM Nordic SME och NGMs noteringskommitté har beslutat om villkorat godkännande för notering med beräknad första handelsdag den 18 juni 2021. Efter genomförd transaktion och enligt beslut av årsstämman har Archelon bytt namn till Qlosr Group AB (publ) och driver numera Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr som dotterbolag, se https://qlosr.se.

Archelon Natural Resources AB är en kopia av Archelon AB innan det omvända förvärvet av Qlosr genomfördes, även vad avser personal, styrelse och kontaktadresser. På denna hemsida redovisas bland annat olika projekt, pressreleaser, delårsrapporter och årsredovisningar som, innan det omvända förvärvet av Qlosr genomfördes, tillhörde Archelon. Detta för att bevara kontinuitet och beskriva på vilken bakgrund Archelon Natural Resources AB vilar.”

Affärsidé
Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Alternativt kan Archelon förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Bolaget gynnsamt sätt. Den egna verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Råvaruprojekt är till sin natur beroende av stora investeringar. Avsikten är inte att på egen hand driva projekten. När något projekt nått den nivå där större investeringar är nödvändiga kommer, givet vissa undantag, detta att antingen avyttras eller drivas med samarbetspartners.

Bolagets historik
Archelon Natural Resources AB (publ) (ANR) bildades som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (Archelon) i april 2021 efter att styrelsen träffat villkorat avtal om omvänt förvärv av Qlosr Group AB (publ). Avtalet innebar att all verksamhet i Archelon skulle överflåtas till det nybildade dotterbolaget ANR som skulle delas ut till Archelons aktieägare. Affären godkändes vid Archelons årsstämma den 25 maj 2021 då Archelon bytte namn till Qlosr Group AB (publ) med ny verksamhet. Utdelningen av ANR verkställdes per avstämningsdag den 1 juni 2021. Archelons gamla verksamhet fortsätter att drivas i Archelon Natural Resources AB

Styrelse och ledning
Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.  Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

 

Bolagsordning för Archelon Natural Resources AB, org nr 559308-7397
Antagen vid bolagsstämma 20210525

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Archelon Natural Resources AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 265 000 kronor och högst 5 060 000 kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag,

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 11 600 000 och högst 46 400 000.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 46 400 000 och B-aktier till ett antal av högst 46 400 000.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltalagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utö

patric perenius web

Patric Perenius
Styrelsens ordförande.

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Blue Lake Minerals AB (publ), Nickel Mountain AB. Antal aktier serie A: 156 695, serie B: 128 830

tore hallberg web

Tore Hallberg
VD

Född 1950, geolog, Göteborg.
Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021.
Andra styrelseuppdrag: Arc Mining AB (publ), Arc Gladhammar AB
Antal aktier serie A: 200 195, serie B: 330 603

My-Simonsson

My Simonsson
Styrelseledamot

Född 1976, advokat, Bovallstrand.
Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Blue Lake Minerals AB (publ), Nickel Mountain AB och Advokatbyrån Simonsson AB. Suppleant i ett flertal privata bolag. Innehav i Archelon: Inga.

Ledande befattningshavare

Tore Hallberg
Verkställande direktör
Anställd sedan 2021.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor

Ludvig Kollberg
Född 1985, auktoriserad revisor Far.
Moore Stephens KLN AB, Göteborg.
Bolagets revisor sedan 2021.