Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Även direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god görs i vissa fall. I anslutning till investeringsverksamheten bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners.

Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela sina aktieägare ett direktägande genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Verksamheten är inriktad på prospektering efter bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller (REE). Arbetet bedrivs till viss del i samarbete med intressebolagen i projektportföljen. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de vanligaste sätten att undersöka förekomsten av intressanta fyndigheter i den svenska berggrunden. I ett senare prospekteringsskede görs i vissa fall även provborrningar.

Archelon Natural Resources äger en investeringsportfölj med tonvikt på bolag inom råvarusektorn. Ägandet juni 2021:

Goldore Sweden AB (publ) (90,1 %)
Renewable Ventures Nordic AB (publ) (8,8 %)    
Arctic Roe of Scandinavia AB (2,7%)
Akobo Minerals AB (publ) (1,7 %)
Bluelake Minerals AB (publ)                                                                                             

En kortfattad beskrivning av bolagen ges nedan.

Goldore Sweden AB (publ)
Goldore är ett prospekteringsbolag med verksamhet i Sverige. Bolaget har byggt upp en omfattande portfölj av undersökningstillstånd avseende ädelmetaller, basmetaller samt även diamant. Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till Goldore. Stora resurser läggs på att identifiera nya områden med hög exploateringspotential vilket lett till att Goldore under 2021 beviljats ytterligare tre undersökningstillstånd.

Akobo Minerals AB (publ)                                                                                       
Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”) bedriver långt framskriden prospektering i Etiopien där bolaget har påträffat ett antal rika guldmineraliseringar. Ett norskt borrbolag inledde i början av 2020 ett omfattande kärnborrningsprogram som fortlöpande redovisar häpnadsväckande höga guldhalter i ett fyndområde benämnt Segele. Ytterligare områden med hög guldpotential är identifierade inom koncessionerna. Akobo listades på Euronext NOTC i Oslo i januari 2021.

Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Renewable Ventures Nordic (”RVN”) ombildades ur Geotermica AB, där Archelon sedan länge varit delägare. Bolaget fokuserar nu på investeringar inom sektorn Cleantech. Målet är att bygga upp en riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom Cleantech-sektorn, främst i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk och global utvecklingspotential.

Arctic Roe of Scandinavia AB
Arctic Roe of Scandinavia (”AROS”) är ett företag inom segmentet vattenbruk som byggt en anläggning för produktion av ”rysk kaviar” från stör i egna odlingar belägna i småländska Strömsnäsbruk. AROS ”ryska kaviar” får ett allt större genomslag i konsumentleden inte bara på grund av produktens höga kvalitet utan även genom långtgående åtgärder får att tillfredsställa högt ställda miljömål.

Bluelake Mineral AB (publ)
”Bluelake Mineral AB (publ) (”Bluelake”), tidigare Nickel Mountain Resources AB (publ) utvecklar via dotterbolaget Nickel Mountain AB Europas största outnyttjade nickelfyndighet, belägen i Storumans kommun, Västerbottens län.

Bland tillgångarna finns tre bearbetningskoncessioner täckande nickelfyndigheten Rönnbäcken. Utöver Rönnbäcken-projektet bedriver Bluelake prospektering efter nickel i bland annat Orrbäcken, beläget cirka en mil söder om Skellefteå, och guldprospektering vid Kattisavan, som ligger cirka tre mil nordväst om Lycksele. Vidare innehar bolaget ett koppar- och zinkprojekt i Stekenjock samt ett guldprojekt i Finland.

I Norge är Bluelake via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB ägare till ett koppar- och zinkprojekt i det så kallade Jormafältet.”

 

Archelon driver helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom uppenbarats. Under 2021 har ytterligare fältinsatser genomförts.