Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Även direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god görs i vissa fall. I anslutning till investeringsverksamheten bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners.

Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela sina aktieägare ett direktägande genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Verksamheten är inriktad på prospektering efter bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller (REE). Arbetet bedrivs till viss del i samarbete med intressebolagen i projektportföljen. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de vanligaste sätten att undersöka förekomsten av intressanta fyndigheter i den svenska berggrunden. I ett senare prospekteringsskede görs i vissa fall även provborrningar.

Archelon äger en investeringsportfölj med tonvikt på bolag inom råvarusektorn. Ägandet 2018:
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Arctic Roe of Scandinavia AB
Akobo Minerals AB (publ)